לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - יש להגיש דו"ח שנתי מקוון (לרבות טופס 6111 מקוון) עד סוף החודש!

נבקש להזכירכם, כי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוּון,* צריכים להגישו עד ליום 30.6.2013.
* בעקבות תיקון 161 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון), נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים - שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות - להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
זאת, בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 10.4.2013.

בהכנת הדו"ח השנתי, יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לנושאים הבאים:

 • חישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים
  יש לוודא, כי הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך חושבו כהלכה.
  במסגרת זו, יש להידרש, בין היתר, לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו'.
  בהקשר זה נציין, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.
 • זכאות להקלות ופטוֹרים ממס
  יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל).
 • קיזוז הפסדים
  בעקבות הרפורמה במס משנת 2006, אפשרויות הקיזוז של הפסדי הון בכלל והפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים בפרט הורחבו. על-כן, יש להקפיד לקזז באופן מיטבי את ההפסדים שנוצרו בשוק ההון כנגד רווחים אחרים שאינם בהכרח בשוק ההון.
נזכיר, כי החייבים בהגשת טופס 6111* בגין שנת-המס 2012 צריכים להגישו באופן מקוּון.
* כידוע, וכפי שציינו במבזק מיום 19.1.2006, לדו"חות המס השנתיים נוסף נספח חדש ובו מפורטים סעיפי הדו"חות הכספיים. במסגרת זו, יפַרט כל עסק את סעיפי הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) לרבות דו"ח התאמה לצורכי מס, על-גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 והמהווה נספח לדו"ח השנתי. הדו"ח יפרט את ההכנסה ויצורפו אליו מאזן וחשבון רווח והפסד. ואילו בטופס 6111 ישובצו כל נתוני הדו"חות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.  
להורדת טופס 6111, לחצו כאן. להורדת דברי-ההסבר לטופס, לחצו כאן.
 
לבסוף נציין, כי ביום 24.4.2013 פרסמו רשויות המס את המדריך להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2012 (קישור למדריך).