לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.5.13: בית-המשפט - השכרת דירה באמצעות חברת ניהול אינה פטורה ממס

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז (השופט ד"ר א' סטולר) בעניין יוסף ברנע (קישור לפסה"ד).
 
בבעלות המערער דירה אשר הניבה לו דמי שכירות.
המדובר בדירה הינה חֵלק מפרוייקט מגורים הנקרא: בית גיל פז, אשר הוקם בשעתו על-ידי חבורה של יוצאי צבא, אשר ביקשו להקדים ולהכין לעצמם דירת מגורים, שתעמוד לרשותם, עת יצטרכו לכך.
עם השלמת הבנייה התקשרו כל בעלי הדירות שלא עברו להתגורר בבניין עם חברת הניהול שהוקמה לצורך תפעול בית הדיור המוגן, בהסכם ייחודי להקמת מאגר דירות, בגדרו התחייבה חברת הניהול לפעול כידם הארוכה של בעלי הדירות (כבאת כוחם), הן לצורך השכרת הדירות והן לצורך תחזוקתן השוטפת.
לטענת המערער, דמי השכירות פטוּרים ממס בהתאם להוראות חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990 ("חוק הפטוֹר").*
* יצוין, כי במספר מקומות בפסק-הדין התייחס השופט ד"ר סטולר להוראות חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 במקום לחוק הפטוֹר, אך דומה כי מדובר בטעות סופר.
ברם, לטענת המשיב, השכרת הדירה אינה עומדת בתנאי חוק הפטוֹר, שכּן הדירה מושכרת לחברת ניהול והיא זו שמשכירה את הדירה לשוכרים פרטיים.
 
השופט ד"ר א' סטולר דחה את הערעור בכל הקשור למחלוקת זו.
 
השופט ד"ר סטולר קבע, כי קריאת ההסכם בין המערער לבין חברת הניהול מבהירה, כי מדובר במאגר (pool) של דירות אשר אחת מהן משויכת למערער, ולא מדובר בדירה "רגילה" אשר למערער שליטה מלאה בה.
זאת ועוד. למערער אין הסכם עם הדייר אלא רק מול חברת הניהול, דהיינו המערער משכיר את דירתו לחברת הניהול (ולא לשוכר שהוא יחיד) והיא הצד היחיד להסכם מולו.
לאור האמור, קבע השופט ד"ר סטולר, כי הכנסתו של המערער מדמי השכירות אינה פטורה ממס.