לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט - מהו שיעור המס החל על רווח במכירת מניות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 הישן?

פורסם פסק-הדין בעניין שטרנברג (קישור לפסה"ד).
 
המערער עבד כשכיר בחברת טלמטיקס ווירלס בע"מ ("טלמטיקס"). בשנת 2000 הקצתה טלמטיקס מניות למערער לפי סעיף 102 לפקודה. בסמוך לשנת 2002 הוחלפו המניות שהוקצו למערער במניות איתוראן איתור ושליטה בע"מ ("איתוראן").
ביום 2.9.2002 פנו המערער ואחרים על המשיב בבקשה למתן החלטת מיסוי בעניין החלפת המניות. בעקבות הפנִייה, וביום 20.3.2002, ניתה החלטת מיסוי ("החלטת המיסוי") לפיה, בין היתר, במועד המימוש יחולו שיעורי המס הרגילים הקבועים בסעיף 121 לפקודה.
בשנת 2004 מימש המערער חלק מהמניות שהוקצו לו על-ידי איתוראן ובהסכם שומה שנכרת בינו לבין המשיב ("הסכם השומה") הוסכם שהמערער יחויב במס בשיעור 44% על הרווח מהמימוש כאמור.
בשנות-המס 2005 ו-2007 מימש המערער את יתרת מניות איתוראן שהוקצו לו. לטענתו, יש לחשב את המס החל על הרווח מהמימוש כאמור באופן ליניארי, או, לחלופין, לקבוע את שיעור המס ל-44%, וזאת בהתאם להסכם השומה.
המשיב, לעומת זאת, קבע, כי הרווח ממימוש יתרת המניות חייב במס בשיעור שולי, וזאת כמתחייב מהחלטת המיסוי.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.
ראשית, קבע השופט אלטוביה, כי הטענה לפיה יש לחשב את המס החל על הרווח ממימוש המניות לפי חלוקה ליניארית, נדונה ונדחתה בפסק-הדין בעניין שמואל הדר (קישור לפסה"ד).
* ראו גם את פסקי-הדין בעניין אייל דשא, ודוד ארן. 
השופט אלטוביה הוסיף וקבע, כי אין להחיל את שיעור המס (44%) שנקבע בשעתו בהסכם השומה, שכּן הסכם זה נכרת בטעות ובכל מקרה מדובר בהסכם לשנת-המס 2004 בלבד, בעוד שלגבי שנות-המס שבמחלוקת ניתנה החלטה מפורשת במסגרת החלטת המיסוי