לוגו אלכס שפירא ושות׳

7.5.13: פורסם תיקון 75 לחוק מיסוי מקרקעין - מס רכישה לגבי דירות מגורים

כזכור, בסעיף 2 להוראת-השעה* נקבע, כי במכירת זכות במקרקעין שאינה דירה יחידה שנעשתה בתקופה שמיום 21.2.2011 ועד ליום 31.12.2012 ישולם מס רכישה מוגדל כדלקמן: על חלק השוֹוי שעד מיליון ש"ח - 5%; על חלק השוֹוי העולה על מיליון ש"ח ועד 3 מיליון ש"ח - 6%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 3 מיליון ש"ח - 7%.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (קישור להוראת-השעה).
עקב הבחירות ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוארכה הוראת-השעה עד ליום 5.5.2013.
 
הבוקר פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע"ג-2013 (קישור לתיקון), בגדרו הוארכה התקופה שבהּ תחולנה מדרגות מס הרכישה כאמור (לאחַר עדכונן - ראו להלן) מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014.
מדרגות מס הרכישה תעודכנה, על-פי התיקון, כדלקמן: על חלק השוֹוי שעד 1,089,350 ש"ח - 5%; על חלק השוֹוי העולה על 1,089,350 ש"ח ועד 3,268,040 ש"ח - 6%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 3,268,040 ש"ח - 7%.
בנוסף, עודכנו שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד הרוכש דירת מגורים יחידה, וזאת בתוקף מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014.
ואלה השיעורים המעודכנים: על חלק השוֹוי שעד 1,470,560 ש"ח - לא ישולם מס; על חלק השוֹוי העולה על 1,470,560 ש"ח ועד 1,744,270 ש"ח - 3.5%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 1,744,270 ש"ח - 5%.
 
התיקון נעדר התייחסות להוראות האחרות הקבועות בהוראת-השעה ואשר עניינן במס שבח.