לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה - מנגנון התאמה לתוספת המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על-ידי החברה

כידוע, בחלק הארי של תוכניות האופציות לעובדים נקבע מראש מנגנון התאמה לתוספת המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על-ידי החברה, בתקופה שממועד הקצאת האופציות ועד למועד מימושן למניות.
לפי מנגנון זה, שנועד לשמר את ההטבה לעובד כפי שנקבעה במועד ההקצאה מירידת ערך מחיר המניה של החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנד - מותאמת תוספת המימוש של האופציות לירידת מחיר המניה כאמור.
 
בעבר, רשות המיסים הסכימה שמגנון ההתאמה לא יהווה, כשלעצמו, הפרה של תנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן).
ברם, ההתאמה (וכנגזר מכך, ההגנה על ההטבה המוקנית לעובד) לא הייתה מלאה אלא נעשתה בהתאם למנגנון הבורסה שנהג בעבר, ולפיו חוּשבה ההתאמה לפי ההפרש בין מחיר ה-COM (שער המניה לפני ההתאמה) לבין מחיר ה-EX (שער המניה לאחַר ההתאמה) בניכוי המס (ראו החלטת מיסוי 33-06).
 
היום פורסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה),על-ידי מחלקת אופציות שבחטיבה המקצועית שברשות המסים.
על-פי ההחלטה החדשה, התאמת תוספת המימוש תהיה מלאה ותיעשה בהתאם למנגנון הבורסה הנוהג בשנים האחרונות ולפיו מדובר בהפרש בין מחיר ה-COM לבין מחיר ה-EX ללא הפחתת המס.