לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים.
ראוי לציין, כי המדובר בפניות שהוגשו בשנת-המס 2013 למחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים, כך שההחלטה לגביהן ניתנה ופורסמה במהירות.
להלן תמצית ההחלטות:
 
החלטת מיסוי 5943/13 - הסדר הפקדת אופציות בידי נאמן (קישור להחלטה)
כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מַקנה הקלוֹת מס להקצאת מניות/אופציות לעובדים, וזאת בכפוף למספר תנאים ובכללם זה הדורש כי המניות/אופציות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, וזאת עד "תום התקופה" (כמשמעות מונח זה בסעיף 102).
לאור הקושי הגלום בביצוע ההפקדה כאמור, פורסמה ביום 24.7.2012 הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים ("ההנחייה"), הכוללת הקלוֹת משמעותיות בעניין זה, לרבות לגבי הקצאות שבוצעו בעבר (קישור להנחייה).
עניינה של החלטת המיסוי החדשה בחברה פרטית תושבת ישראל שהקצתה אופציות למניותיה לעובד שאינו "בעל שליטה" מכוח תוכנית אופציות במסלול רווח הון, כאשר כתב האופציות הופקד בידי הנאמן במועד החורג ממניין 90 הימים ממועד החלטת הדירקטוריון, כפי שנקבע בהנחייה.
על-פי החלטת המיסוי, הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח ההון תחולנה על האופציה, בכפוף להוראות השונות שנקבעו בהחלטה.
 
החלטת מיסוי 2584/13 - אישור הקצאה אלקטרונית (קישור להחלטה)
על-פי ההנחייה שצוינה לעיל, יש להפקיד כתבי הקצאה חתומים בידי הנאמן בתוך התקופות המנויות בהנחיה.
עניינה של החלטת המיסוי בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב ובניו-יורק ואשר הקצתה לעובדיה בישראל (שאינם "בעלי שליטה") אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU) בהתאם להוראות סעיף 102. ההקצאה נעשית באופן אלקטרוני, דהיינו ללא חתימה ידנית של העובד.
על-פי החלטת המיסוי, הליך האישור האלקטרוני של ההקצאה עומד בדרישות סעיף 102 לפקודה, וזאת בכפוף למספר תנאים המנויים בהחלטה.