לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.12.12: הבהרות לגבי המשך תחולתה של הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים)

במבזק מאתמול דיווחנו אודות החלטת ועדת-הכספים, לפיה תוקפה של הוראת-השעה* לא יפוג בסוף השנה והיא תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (קישור להוראת-השעה).
 זאת, בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
 
בעקבות פניות רבות שקיבלנו בעניין זה, נבקש להבהיר כדלקמן:
 
ראשיתהיות שהוראת-השעה כללה לא רק הוספת פטוֹר ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים מזַכּות (בכפוף לתנאים והסייגים הרלבנטיים ובכלל זה ההוראה שעניינה בשווי של 2.2 מליון ש"ח) והקלה במכירת קרקע לבניית דירות מגורים, אלא גם תיקון של מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים, הרי שהארכת השעה משמע גם הארכת תקופת תחולתן של מדרגות מס הרכישה המתוקנות (ובכלל זאת, הגדלת מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה).
זוהי גם עמדת רשות המס, כפי שבאה לידי ביטוי בהודעה שפורסמה אתמול באתר הרשות (קישור להודעה).
 
שנית, סעיף 6(ד) להוראת-השעה קובע, כי מכירה בפטוֹר ממס שבח מכוח הוראת-השעה לא תיחשב למכירה בפטוֹר לעניין הוראת הפטוֹר הקבועה בסעיף 49ב(1) לחוק (קרי: לעניין הפטוֹר לדירה נוספת) ובלבד שהמכירה בפטוֹר "הרגיל" תבוצע "בתקופה הקובעת". ואילו "התקופה הקובעת" הוגדרה במקור כתקופה שמיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2012.
שורת ההגיון מחייבת, כי כעת, בעקבות החלטת ועדת-הכספים להאריך את תקופת הוראת-השעה עד ליום 5.5.2013, יפורש אותו סעיף 6(ד) באופן כזה שמכירה בפטוֹר ממס שבח מכוח הוראת-השעה לא תיחשב למכירה בפטוֹר לעניין הפטוֹר "הרגיל" ובלבד שהמכירה בפטוֹר "הרגיל" תבוצע אף היא עד ליום 5.5.2013.
למיטב ידיעתי, פרשנות זו מקובלת גם על רשויות המס, אך הדבר טרם פורסם באופן רשמי.