לוגו אלכס שפירא ושות׳

18.12.12: הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים) ותיקון של שיעורי מס הרכישה החָלים ברכישת דירת מגורים, אלא גם הקלה נוספת ("ההקלה לקרקעות"), לפיה יחיד שימכור, בתקופה 31.12.2012-15.11.2010,* קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 ("קרקע מוטבת") - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20%** (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה.
* ביום 19.1.2012 פורסמו ברשומות תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף 5(א)(2) לחוק), התשע"ב-2011 (קישור לתקנות), בגדרן הוארכה תקופת ההקלה לקרקעות עד ליום 31.12.2012. 
** במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק לשינוי נטל המס"), הועלה שיעור מס השבח על יחידים מ-20% ל-25%, וזאת לגבי השבח הריאלי שנצמח (לפי חלוקה ליניארית) מיום 1.1.2012 (להורדת החוק לשינוי נטל המס, לחצו כאן). שעה שכך, אנו בדעה, כי במכירת קרקע מוטבת (כמשמעותה לעיל) בשנת-המס 2012, יחויב היחיד המוֹכר במס שבח בשיעור 20% לגבי השבח הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, מיום הרכישה ועד ליום 31.12.2011; ובמס בשיעור 25% לגבי יתרת השבח הריאלי. לרשויות המס, לעומת זאת, עמדה נוגדת: ביום 27.12.2011 פורסמה הודעת רשות המיסים, לפיה "הארכת התקופה מאפשרת, למי שימכור מקרקעין כאמור גם במהלך שנת 2012 להינות משיעור מס מופחת של 25%...".
 
היום התקיים דיון בועדת-הכספים, בגדרו קבעה הוועדה, לאור חוות-דעת נציגי משרד המשפטים שהוצגה בדיון, כי תוקפה של הוראת-השעה לא יפוג בסוף השנה והיא תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013.
זאת, בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.