לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים ובתחום מיסוי בינלאומי

פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים.
החלטות אלו מתווספות לשורה ארוכה של החלטות קודמות בתחום זה אודותיהן דיוַוחנו בעבר, ועל כך יש כמובן לברך.
 
להלן תמצית ההחלטות:
 
החלטת מיסוי 5821/12 - חלוקת דיבידנד במסלול רווח הון (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל שהעניקה אופציות לעובדיה (שאינם "בעלי שליטה") במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. לאחַר תקופת ההבשלה, מימשו העובדים את האופציות למניות החברה ואלו נרשמו על-שם הנאמן. החברה חילקה לבעלי מניותיה, לרבות לעובדים, דיבידנד במזומן.
על-פי ההחלטה, הדיבידנד ששולם לעובדים בגין מניות המימוש שברשותם יחויב במס בשיעור 25% אשר ינוכה במקור על-ידי הנאמן.
 
החלטת מיסוי 4936/12 - שינוי מועד פקיעה (קישור להחלטה)
על-פי החלטה זו, קיצור תקופת חיי אופציות בלתי-נסחרות שהוקצו לעובדים על-ידי חברה ציבורית, בעקבות רישום האופציות למסחר בבורסה וכתוצאה מדרישת רשות ניירות-ערך, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה.
 
החלטת מיסוי 1836/12 - הקצאת Stock Appreciation Rights (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה בחברה פרטית תושבת ישראל שמניותיה מוחזקות על-ידי חברה תושבת-חוץ אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב. החברה האם הקצתה לעובדי החברה (שאינם "בעלי שליטה") יחידות השתתפות מסוג Stock Appreciation Rights ("יחידות ה-Sar").*
* יחידות אלו מקנות לעובד זכות לקבלת מניות רגילות של חברת האם במועד עתידי, בכמות השָווה לסכום המתקבל מהכפלת ההפרש שבין מחיר הבסיס לבין מחיר המניה במועד המרת היחידות למניות, במספר יחידות ה-Sar שמומשו, כשהוא מחולק במחיר המניה במועד ההמרה.
על-פי ההחלטה, הקצאת יחידות ה-Sar תיחשב כהקצאת אופציות ותחולנה לגבּיה הוראות סעיף 102 לפקודה בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון לכל דבר ועניין.
 
בנוסף להחלטות המיסוי האמורות, התפרסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא מיסוי בינלאומי (החלטת מיסוי 4554-12).
עניינה של החלטה זו ברכישת בניין בארה"ב באמצעות חברות LLC המוחזקות באמצעות חברות תושבוֹת ישראל שהינן בבעלות יחיד תושב ישראל ("הנישום") והמסוּוגות כחברות משפחתיות לצורכי מס בישראל (דהיינו, על-פי סעיף 64א לפקודה).
על-פי ההחלטה, הכנסות ה-LLC תיחשבנה, על-פי חוזר מס הכנסה 5/2004 (קישור לחוזר), להכנסות הנישום (דהיינו, יראו את חברות ה-LLC כשקופות) וזה יהיה זכאי לזיכוי בגין המס האמריקאי שישולם על-ידי החברות המשפחתיות, במגבלות שנקבעו לעניין זה בהחלטה. עוד נקבע, כי ההכנסות המיוחסות לנישום תשמורנה על אופיָן בהתאם לסעיף 7 לחוזר האמור.