לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: האם הפסד הון ממכירת ני"ע בלתי-נסחר מותר בקיזוז כנגד רווח ממכירת ני"ע נסחר הכפוף לסעיף 6 לחוק התיאומים?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין נווה דור החזקות בע"מ (ע"מ 1142/04).
 
באותו מקרה, נדונו שתי שאלות מעניינות: האחת, האם הפסד הון ממכירת ניירות-ערך שאינם נסחרים מותר בקיזוז על-פי סעיף 92 לפקודת מס הכנסה כנגד רווח ממכירת ניירות-ערך נסחרים שחל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים? השנייה, האם ניתן להחיל את הוראות סעיף 94ב לפקודה (שעניינן בחישוב ה"רווחים הראויים לחלוקה") על רווח כאמור, דהיינו על רווח ממכירת ניירות-ערך נסחרים הכפוף לאותו סעיף 6.
 
נציין מיד, כי למן ביטול הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים במסגרת תיקון 147 לפקודה, בתוקף מיום 1.1.2006 ואילך, אין עוד נפקות לשאלות האמורות. עם זאת, וכפי שנראה להלן, לפסק-הדין חשיבות מֵעבר לשאלות הפרטניות האמורות.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, קיבל את עמדת המערערת בשאלה האחת ואת עמדת המשיב בשאלה השנייה.
 
השופט אלטוביה ניתח את הוראות סעיף 6(ו)(1)(א) לחוק התיאומים - לפיהן "רווח ריאלי מניירות ערך יראוהו כהכנסה מעסק לענין סעיף 28 לפקודה" - ובכלל זאת את היסטוריית החקיקה שלהן, וקבע, כי הרווח ממכירת ניירות-ערך שומר על אופיו "המקורי" כרווח הון, וממילא אין כל מניעה לקזז כנגדו הפסד הון שנוצר ממכירת נייר-ערך בלתי-נסחר.
השופט אלטוביה הוסיף וקבע, כי המילים "על אף האמור בכל דין" שבהן פותח סעיף 6 לחוק התיאומים לא נועדו לבטל כל חיקוק אחר (ולענייננו - את הוראות סעיף 92 לפקודה), אלא מדובר במילים המוגבלות להמשכו של הסעיף, שם נקבע, כי יוטל על הכנסה זו מס בשיעור שולי.
בנוסף, קבע השופט אלטוביה, כי ההכרה בהוצאות שהוציא הנישום ובהפסדים שנתהוו לו מאפשרים מיסוי אמת של הפעילות הכלכלית שבוצעה על-ידי הנישום, וזוהי תכלית העל של דיני המס, ולאורה יש לבצע את פרשנותם, תוך הכרה בהפסדים הכלכליים שנוצרו לנישום באופן רחב יחסית ולא לשלול מידיו נכס כלכלי ללא סמכות מפורשת בחוק.
 
באשר לשאלה השנייה, קיבל השופט אלטוביה את עמדת המשיב וקבע, כי בהשתמשו במילים "על אף האמור בכל דין" גילה המחוקק דעתו, כי על אף הוראות הפקודה, הרווח הריאלי מניירות-ערך נסחרים יחויב במס בשיעור השולי וכי לשון החוק בעניין זה היא ברורה וחד-משמעית. שהרי, לו יוּתר למערערת לחשב רווחים ראויים לחלוקה, תרוקן הוראה זו שבסעיף 6 מתוכנה ויוטל מס בשיעור מופחת בניגוד למצוות המחוקק המפורשת.
בהקשר זה נזכיר, והדבר צוין גם על-ידי השופט אלטוביה, כי במסגרת תיקון 147 נקבע הֶסדר ברור לגבי אופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות נסחרות.
להסדר זה, כמו גם להוראות סעיף 94ב לפקודה בכלל, נדרשנו בהרחבה במסגרת ספרנו החדש מיסוי שוק ההון.