לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין חדש: הפרשה לאחריות, קנס גירעון וחיוב במס בגין יתרת חו"ז של בעלי מניות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין יהושע שריג, אוריאל שריג ושריג אלקטריק בע"מ (ע"מ 414-10).
 
באותו מקרה, נדוֹנה ההפרשה לאחריות ולתיקונים בשיעור 3% מהמחזור שנדרשה כהוצאה לצורכי מס על-ידי המערערת, שריג אלקטריק בע"מ, הפועלת בענף החשמל ומתמחה בשיווק מוצרי חשמל. לשיטת המשיב, מן הראוי להעמיד את ההפרשה על 1.14% מהמחזור בלבד.
בנוסף, נדוֹנה טענת המערערת, לפיה יש לבטל את קנס הגירעון שהוטל עליה בגין שומות ניכויים שהוצאו לה לגבי שנות-מס קודמות ואשר לגביהן התיר בית-המשפט העליון ניכוי הפרשי הצמדה וריבית (הלכת שריג אלקטריק בע"מ) (ע"א 10691/06).
בנוסף, נדוֹנה גם שאלת חבותם במס של המערערים 1 ו-2, שהינם בעלי המניות במערערת, בְּשל יתרת חובם למערערת - יתרה שסוּוגה כדיבידנד על-ידי המשיב.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת מ' מזרחי, דחה את הערעורים.
באשר להפרשה לאחריות, קבעה השופטת מזרחי, כי יש לקבל את הגרסה העובדתית של המפקחת מטעם המשיב לעניין אי-שיתוף הפעולה מצד המערערת ומיַיצגה, וכי בדין ערך המשיב שומה לפי מיטב הַשפיטה, תוך שהוא משתמש בנתונים חלקיים מהנהלת החשבונות של המערערת.
לגופו של עניין, נקבע, כי השיקולים שביסוד קביעת המשיב לעניין ההפרשה סבירים ואין להתערב בהם.
באשר לקנס הגירעון, קיבלה השופטת מזרחי את עמדת המשיב, לפיה מדובר בקנס שהוא בעל משמעות מעין-פלילית והלכה היא שקנסות מעין אלה אינן מותרים בניכוי. השופטת מזרחי ציינה, כי המערערת לא ביססה כראוי את טענתה, לפיה יש להפעיל בהקשר זה את הכְּלָל "הטפל [קנס הגירעון] הולך אחר העיקר [ניכוי הפרשי ההצמדה והריבית]".
באשר לשומות שהוצאו למערערים 1 ו-2 קבעה השופטת מזרחי, כי יתרות החובה של המערערים בכרטיס החו"ז שלהם גדלו בהתמדה במהלך השנים, וכי יש לראוֹת ביתרות אלו בגֶדר משיכת דיבידנד, בין היתר, לאור היעדרו של הסכם הלוואה בין הצדדים. זאת, למרוֹת שבסופו של דבר, ולאחַר כ-7-5 שנים מהוצאת הסכומים מהמערערת, אופסה יתרת החו"ז של המערערים בעקבות חלוקת דיבידנד בפועל.