לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.11.12: פורסמה החלטתו של בג"ץ בעתירתה של רו"ח דורית גבאי

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, בעתירה שהוגשה על-ידי רו"ח דורית גבאי (בג"ץ 7956/10).
 
עניינה של העתירה בחוקתיות סעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין, המגביל את אפשרות הייצוג של רואי-חשבון בייצוג בפני עובדי רשות המסים בכל הנוגע לחבויות מס הנובעות מחוק זה.
לטענת העותרת, ההוראה הקבועה בסעיף 109א מטילה מגבלות שאינן מוצדקות על חופש העיסוק של רואי-חשבון, בכך שאין בידם לייצג לפני עובדי רשות המסים בכל הנוגע לכלל חבויות המס הנובעות מחוק מיסוי מקרקעין. זאת, למרוֹת שלציבור רואי-החשבון הכשרה מתאימה בכל הנוגע לחוק מיסוי מקרקעין בפרט ולדיני המס בכלל, והוא כפוף לכללי אתיקה המבטיחים כי שירותיו יינתנו באופן ראוי.
עוד טענה העותרת, כי התכלית שביסוד סעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין אינה ראויה, וככל שיימצא כי ראויה היא - אינה מידתית, וכי לצד הפגיעה בחופש העיסוק של רואי-החשבון, פוגעות המגבלות שמכוח אותו סעיף 109א גם בכבוד האדם ובקניינו של הציבור בכללותו, שכּן נמנע מאדם לבחוֹר את המיַיצג הטוב בעיניו מקֵרב בעלי המקצועות שהוכשרו לכך, ונפגעת זכותו המהותית לייצוג.
 
בית-המשפט העליון דחה את העתירה פה-אחד.