לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים

פורסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המסים בנושא הקצאת אופציות לעובדים (החלטה מס' 8579/12).
 
בגדרה של החלטה זו, נדוֹן עניינם של עובדי חברה פרטית תוֹשבת ישראל ("החברה הישראלית") שבבעלות מלאה של חברה תושבת-חוץ ("חברת האם"). חברת האם הקצתה אופציות לעובדיה ולעובדי החברה הישראלית הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת במסלול "רווח הון באמצעות נאמן" כאמור בסעיף 102 לפקודה. כל מניות חברת האם, לרבות כל האופציות שהוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו על-ידי חברה ציבורית תוֹשבת-חוץ ("הרוכשת") בתמורה למזומן.
כשנה לפני העִסקה נחתם הסכם עם עובד בכיר בישראל לפיו במידה וחברת האם תימכר, יקבל העובד הבכיר בונוס מהחברה, וזאת בשיעור משווי המכירה ובניכוי התמורה לה זכאי העובד הבכיר בגין אופציות ומניות.
 
על-פי ההחלטה, מכירת הזכויות בידי העובדים וקבלת התמורה במזומן תיחשבנה ל"מכירה שלא מרצון" לפי סעיף 102(ח) לפקודת מס הכנסה, וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זאת שהתמורה תופקד בידי הנאמן.
עוד נקבע בהחלטה, שמלוא הכנסתו של העובד הבכיר מהבונוס תיחשב להכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה ותחויב במס שולי.