לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012: שינוי מדרגות המס, הטלת מס נוסף בשיעור 2% והגדלת שיעור דמי הביטוח ממעס

פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (קישור לחוק).
 
בגדרו של החוק נכללות, בין היתר, ההוראות הבאות:
  • שינוי מדרגות המס החלות על הכנסתו החייבת של יחיד;
  • הטלת מס נוסף בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת* בשנת-המס עולה על 800,000 ש"ח, וזאת בגין חֵלק ההכנסה החייבת* העולה על הסכום האמור.
    * לעניין זה, "הכנסה חייבת" אינה כוללת סכום אינפלציוני, אך היא כוללת שבח ממכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים וכן שבח ממכירת דירת מגורים
    ששווי מכירתה עולה על 4 מליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס.
  • הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה ממעסיקים.
ככלל, תחולת התיקון לגבי הכנסה שהופקה ביום 1.1.2013 ואילך. עם זאת, לגבי הגדלת שיעורי דמי הביטוח הלאומי נקבעו הוראות תחולה מיוחדות.