לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין - תמ"א 38 שינוי 2

כידוע, סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי אדם שתרם תרומה לקרן לאומית* או למוסד ציבורי,** יקבל זיכוי ממס בְּשל התרומה האמורה, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף.
* "קרן לאומית" מוגדרת בסעיף 46(ג) לפקודת מס הכנסה כסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.
** כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה שקבע לענייןזה שר האוצר באישור ועדת-הכספים של הכנסת.
אחד התנאים לזיכוי כאמור הוא תרומה בשנת-מס בסכום העולה על 420 ש"ח, ובלבד שלא יינתן זיכוי מהמס בשנת-מס בְּשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום או על 4,351,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 
בשעתו נקבעה הוראת-שעה לשנות-המס 2009 ו-2010, לפיה הסכום הכולל של תרומות הוגדל ל-7,500,000 ש"ח וסכום התרומה המזערי הוקטן ל-300 ש"ח.
 
הבוקר פורסם תיקון 194 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון).
 
בגדרו של התיקון, הופחת הסכום המזערי לתרומה המאפשר קבלת זיכוי ממס ל-180 ש"ח והוגדל הסכום הכולל המאפשר זיכוי כאמור ל-9,000,000 ש"ח. זאת, כהוראת קבע שתוקפה רטרואקטיבית מיום 1.1.2012.
סכומים אלה יעודכנו לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה.
 
עוד נקבע בתיקון, כי אם אושרו/נקבעו מוסדות ציבור בעבר על-ידי שר האוצר, ותוקף האישור או הקביעה כאמור אינו מוגבל בזמן, תוגבל הקביעה עד למועדים המצוינים בתיקון (ראו סעיף 6(ב) לתיקון), וזאת בכפוף להארכת תוקף הקביעה של מוסד ציבורי שהגיש בקשה להארכה כאמור (ראו סעיף 6(ג) לתיקון).
 
בנוסף, נקבעו בתיקון הוראות מתקנות לגבי החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, המַקנה ליחידים, בכפוף לתנאים שונים, מענק כַּסְפִּי, המכוּנה "מס הכנסה שלילי".