לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית רשות המסים לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מַקנה הקלוֹת מס להקצאת מניות/אופציות לעובדים, וזאת בכפוף למספר תנאים ובכללם זה הדורש כי המניות/אופציות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, וזאת עד "תום התקופה" (כמשמעות מונח זה בסעיף 102).
 
לאור הקושי הגלום בביצוע ההפקדה כאמור, פורסמה הבוקר הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, הכוללת הקלוֹת משמעותיות בעניין זה, לרבות לגבי הקצאות שבוצעו בעבר.