לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.7.12: פורסמה החלטת מיסוי בנושא יצירת הקדש פרטי והקניית זכויות במקרקעין לנאמן ההקדש האמור

פורסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המסים שעניינה בהקמת הקדש פרטי והקניית זכויות במקרקעין לנאמן ההקדש האמור (החלטת מיסוי 3324/12).
 
במסגרת אותה החלטה נדוֹן עניינו של אדם מבוגר ("הקשיש" או "היוצר") המחזיק במספר נכסי מקרקעין ובמניות של מספר חברות. מפאת גילו של הקשיש וסיבות נוספות, נוצר צורך מיידי למסוֹר את ניהול הנכסים לידי גורם חיצוני למשפחה, אשר ינהג בהם לטובתו של הקשיש ולאחַר אריכות ימיו, לטובת שאריו.
לצורך כך, יצר הקשיש הֶקדש פרטי בהתאם לסעיף 17 לחוק הנאמנות, באופן שמרבית נכסיו בנדל"ן, בזכויות ובמיטלטלין והַשליטה בהם הועברו לידי חברה שתשמש כנאמן ההקדש ("חברת ההקדש" או "הנאמן").
 
על-פי ההחלטה, יצירת ההקדש והקניית נכסי ההקדש לנאמן, לא ייחָשבו למכירת זכות במקרקעין (כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין), ואילו מכירת זכויות במקרקעין על-ידי חברת ההקדש בימי חייו של היוצר תיחשב למכירה בידי היוצר עצמו; ולאחַר אריכות ימיו של היוצר (וכל עוד לא השתנו הנהנים הספציפיים הנקובים בכתב ההקדש*), תיחשב המכירה כמכירה על-ידי יורשי היוצר.
* לעניין זה, נקבע, כי החלפת הנהנים הספציפיים על-פי שיקול דעת הנאמן, בנהנים אחרים, תיחשב כאירוע מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין והנאמן יהיה חייב בדיווח מתאים. עוד נקבע, כי גריעת נהנים מהנהנים הספציפיים תיחשב כאירוע מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין אלא אם כן תחולנה על פעולה זו הוראות החוק בדבר חלוקה ראשונה של עיזבון בין יורשים (כאמור בסעיף 5(ג)(4) לחוק).