לוגו אלכס שפירא ושות׳

17.7.12: מבזק מיוחד - הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אחת ל-4 שנים ייוותר בעינו ולא יהפוך לפטור אחת ל-8 שנים

כידוע, הוראות הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים בישראל עברו בעת האחרונה שינויים משמעותיים, עליהם עמדנו במבזקים בנושא זה:
בקצרה נציין, כי ביום 24.2.2011 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת-השעה"),* בגדרהּ נקבעו הוראת חדשות המקנות פטוֹר במכירת שתי דירות מגורים מזכות, ובלבד שהמכירה תבוצע בתקופה 31.12.2012-1.1.2011 ויתמלאו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה. זאת, בנוסף (למעט חריגים) לפטוֹרים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.
 *  להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
ואילו ביום 8.8.2011 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע"א–2011 ("התיקון הנוסף").*
 * להורדת התיקון הנוסף, לחצו כאן.
במסגרת התיקון הנוסף נקבע, בין היתר, כי יינתן פטוֹר ממס שבח במכירה של עד 3 דירות מגורים שאינן דירות מגורים מזכות (למשל: דירה ששימשה למשרד). זאת, בנוסף (למעט חריגים) לפטוֹרים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.
עוד נקבע בתיקון הנוסף ("תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין"), כי לעניין מכירת דירת מגורים בתקופה 1.1.2021-1.1.2013, הפטוֹר ממס שבח לגבי מכירת דירת מגורים מזַכה אחת ל-4 שנים יהפוך להיות אחת ל-8 שנים.*
 
עוד נזכיר, כי ביום 14.11.2011 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא הוראת-השעה (קישור לחוזר).
 
אתמול אישרה הכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012 (קישור לנוסח ההצעה כפי שאוּשרה) ("התיקון").
במסגרת התיקון בוטל תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כך שהפטוֹר ממס השבח במכירת דירת מגורים אחת ל-4 שנים ייוותר בעינו גם ביום 1.1.2013 ואילך ולא יהפוך לפטוֹר אחת ל-8 שנים.
 
בנוסף ובמסגרת התיקון האמור, אוּשרה הצעת החוק מיום 7.5.12, לפיה הכנסתה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים בבניין להשכרה -- כהגדרת המונחים "דירת מגורים" ו"בניין להשכרה" בהצעה -- תהיה פטורה ממס, לפי בחירתה. זאת, בכפוף למספר תנאים מצטברים ובכללם התנאי הדורש כי קופת הגמל תהא הבעלים של 100 דירות מגורים לפחות בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה (אם הבניינים להשכרה הם בנגב או בגליל - 50 דירות לפחות).