לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: חברה משפחתית בידי עולה חדש, מוסד קבע, ביטול אופציות ורכישה עצמית, הארכת מועד פקיעת אופציות והקצאת אופציות למניות בכורה

פורסמו חמש החלטות מיסוי על-ידי החטיבה המקצועית שברשות המסים: שתי החלטות בתחום מיסוי בינלאומי ושלוש החלטות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים.
 
להלן תמצית ההחלטות:
 
החלטת מיסוי 3563/12 - הכנסותיה של חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש ודיבידנד המחולק מרֶווחיה (קישור להחלטה)
בגדרהּ של החלטה זו, נדוֹן עניינו של יחיד שהיה לראשונה לתושב ישראל בשנת 2010 והמחזיק במלוא הון המניות של חברה שבכוונתו לבקש ולראוֹת בה חברה משפחתית ולהחשיבו כנישום המיַיצג של חברה זו.
על-פי ההחלטה, הכנסותיה של החברה המשפחתית תיחשבנה להכנסותיו של העולה החדש ותחולנה לגביהן הוראות הפטוֹר ממס הקבועות בסעיפים 14 ו-97 לפקודה. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטת מיסוי 1010/09.
עוד נקבע בהחלטה, כי דיבידנד שיחולק מתוך רווחי החברה ומקורו בהכנסות שנצמחו והופקו על-ידי החברה בתקופת ההטבה והפטורות מס לפי סעיפים 14 או 97 לפקודה, לא יראוהו כחלוקת דיבידנד והוא לא יחויב במס, לרבות לאחַר תום תקופת הפטוֹר לפי סעיף 14.
 
החלטת מיסוי 253/12 - קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה יחיד העובד מישראל (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה זרה המעניקה שירותים פיננסיים בחו"ל ואשר חתמה על הסכם העֲסקה של יחידה תוֹשבת ישראל ("העובדת"), לפיו העובדת תעסוק בתפקיד של מנהלת תיקי השקעות בהיקף ובתנאים המנויים בהחלטה.
על-פי ההחלטה, עבודתה של העובדת תיצור לחברה מוסד קֶבע והחברה תדַווח לפקיד-השומה על הכנסותיה החייבים במס בישראל תוך צירוף תחשיב לייחוס ההכנסות כאמור.
 
החלטת מיסוי 2541/12 - הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 102 לפקודה (קישור להחלטה)
החלטה זו מפרטת את הֶסדר המס שיחול על הקצאת אופציות למניות בכורה לעובדים שהוקצו להם בעבר אופציות למניות רגילות. זאת, על-פי הוראות סעיף 102 לפקודה, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון.
החלטה זו הינה בהמשך להחלטת מיסוי 1941-09.
 
החלטת מיסוי 2515/12 - הארכות מועד פקיעת אופציות (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה פרטית תוֹשבת ארה"ב ("חברת האם") המחזיקה בבעלות מלאה בחברה פרטית תוֹשבת ישראל ("החברה"), אשר הָחל משנת-המס 2003 הקצתה לעובדים ולנושאי משרה בחברה אופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה. בנוסף, ועד שנת-המס 2003, הקצתה החברה האם אופציות לעובדים בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה. עם הקצאת האופציות נקבע, כי מועד פקיעתן יהיה בתום 10 שנים ממועד הקצאתן.
כעת, החברה מעוניינת להאריך את מועד הפקיעה של כל האופציות אשר הוקצו עד תום שנת-המס 2004 ושטרם פקעו, כך שמועד הפקיעה יהיה עם חלוֹף 15 שנים ממועד ההקצאה המקורי. למעט הארכת מועד הפקיעה כאמור, תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות לא ישונו.
על-פי ההחלטה, הארכת מועד פקיעת האופציות לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים ויחול רצף מס. עוד נקבע, כי לעניין "תום תקופה", כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יראו במועד המקורי של הקצאת האופציות מכוח סעיף 102 כמועד ההקצאה, כך שתקופת החסימה לא תימנה מחדש מיום הארכת מועד פקיעת האופציות.
 
החלטת מיסוי 6353/12 - ביטול אופציות ורכישה עצמית (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו נדוֹן עניינה של חברה פרטית תוֹשבת ישראל שהקצתה אופציות 102 הוני לעובד, כאשר תקופת ההבשלה הינה לאורך 6 שנים ב-6 מנות שוות, וזאת הָחל ביום 14.12.2007. בחודש ינואר 2012 הגיעו העובד והחברה להסכמה לפיה החברה תרכוש מידי העובד את האופציות שהבשילו (5 מנות מתוך שישית) בתמורה לסכום כספי ("הרכישה העצמית"), ובמקביל, יתרת האופציות שטרם הבשילו (דהיינו, המנה השישית) תבוטלנה מבלי העובד יהיה זכאי לתמורה כלשהי בְּשל כך.
על-פי ההחלטה, ביטול המנה האחרונה (שאינה בשלה) לא יהווה אירוע מס בידי העובד ו/או בידי החברה. עוד נקבע, כי מכירת האופציות במסגרת עסקת הרכישה העצמית לא תשלול את תחולת הוראות סעיף 102 לפקודה, לפי העניין ובהתאם להוראות החלות על מסלול ההקצאה (כלומר, העובד יחויב במס בשיעור 25%).