לוגו אלכס שפירא ושות׳

25.6.12: פורסמה תוספת להוראה המקצועית שעניינה בהעברת קרקע לאיגוד מקרקעין בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודה

ביום 30.5.2004 פרסמה רשות המסים הוראה מקצועית בנושא השינויים שחלו בהוראות המאפשרות שינוי מבנה ביחס למקרקעין (הוראת ביצוע 9/2004).*
* ביום 17.7.2005 פורסמה תוספת מס' 1 להוראת הביצוע האמורה (קישור לתוספת).
 
סעיף-קטן 2.3 להוראה זו התייחס, בין היתר, להוראות סעיף 104א(ב1) לפקודת מס הכנסה, שנוספו במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 130 לפקודה) והמאפשרות העברה בפטוֹר ממס של קרקע לאיגוד מקרקעין (או לאיגוד שהפך לאיגוד מקרקעין לאחַר ההעברה) בתנאי, בין היתר, שהושלמה בניית בניין על אותה קרקע בתוך 4 שנים ממועד ההעברה, בהתאם לתנאים שקבע מנהל מיסוי מקרקעין.
 
היום פורסמה תוספת מס' 2 לאותה הוראה מקצועית (קישור לתוספת), בגדרהּ הובהר, כי אין אפשרות להאריך את תקופת השלמת הבנייה, וזאת מהטעם שמדובר בהוראה בעלת אופי מהותי ולא פרוצדורלי.
עם זאת, צוין בתוספת האמורה, כי כאשר הועברה קרקע לאיגוד מקרקעין (או לאיגוד שהפך לאיגוד מקרקעין לאחַר ההעברה) לפי סעיף 104א (או 104ב) לפקודה, ומתעורר חשש אמיתי שלא יעמדו בתנאי זה, ניתן יהיה להמיר את הפטוֹר בפטור לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת בנסיבות המפורטות בתוספת.*
* בקשות להמרת הפטוֹר כאמור יש להעביר למחלקת מיזוגים ופיצולים בחטיבה המקצועית ומַחלקת שומת מקרקעין בחטיבת השומה, וזאת תוך צירוף מסמכים המעידים על יישום מלא של הוראות סעיף 104א (או 104ב) לפקודה.