לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים ובנושא תושב חוזר ותיק

פורסמו שתי החלטות מיסוי על-ידי החטיבה המקצועית שברשות המסים:
 
החלטת מיסוי 6369/11 (קישור להחלטה)
בגדרה של החלטה זו, נדוֹן עניינם של עובדי חברה פרטית תוֹשבת ישראל ("החברה הישראלית") שבבעלות מלאה של חברה תושבת-חוץ הנסחרת בבורסה בניו-יורק ("חברת האם"). חברת האם הקצתה אופציות לעובדיה ולעובדי החברה הישראלית הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת במסלול "רווח הון באמצעות נאמן" כאמור בסעיף 102 לפקודה.
כל מניות חברת האם, לרבות כל האופציות שהוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו על-ידי חברה ציבורית תוֹשבת-חוץ ("הרוכשת") בתמורה למזומן וליחידות CVR* שהונפקו על-ידי הרוכשת.
* Contingent value right. המדובר במכשיר נסחר שהחברה הרוכשת התחייבה לשמוֹר על סחירותו בבורסה, כאשר שווי יחידת ה-CVR למועד העִסקה הינו ההפרש שבין שווי מניות חברת האם ביום האחסון למסחר בה בניכוי הסכום ששילמה הרוכשת עבור כל מניה או אופציה למניה של חברת האם.
על-פי ההחלטה, מכירת הזכויות בידי העובדים וקבלת התמורה במזומן וביחידות CVR תיחשבנה ל"מכירה שלא מרצון" לפי סעיף 102(ח), וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זאת שהתמורה והיחידות כאמור תופקדנה בידי הנאמן.
 
החלטת מיסוי 3635/12 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו ביחיד שהינו תושב חוזר ותיק והמחזיק ביידע יחודי שצבר במהלך שנות פעילותו כתושב-חוץ במדינה זרה ("הקניין הרוחני").
לקראת חזרתו לישראל קיבל היחיד הצעת עבודה מתאגיד תושב ישראל, בגִדרה התבקש היחיד למכוֹר את זכויות בקניין הרוחני בתמורה לסכום אחיד (שאינו מותנה בעבודה ו/או במתן שירותים) ותוך שהיחיד זכאי להמשיך ולעשות שימוש בקניין הרוחני בכפוף לזכויות התאגיד.
החטיבה המקצועית שברשות המסים התבקשה לקבוֹע, כי התמורה ממכירת הקניין הרוחני מהווה תמורה הונית במכירת נכס מחוץ לישראל על-ידי תושב חוזר ותיק, וכנגזר מכך פטורה ממס.
ברם, במסגרת ההחלטה, נקבע, כי העִסקה המתוארת אינה מהווה אירוע מס הוני, מהטעם שהיחיד לא נפרד לחלוטין מזכויותיו בקניין הרוחני, וממילא לא התקיימה "מכירה" (כמשמעותה בחלק ה לפקודה) הנדרשת לצורך התהוותו של אירוע מס הוני כאמור.