לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההבחנה בין יחיד לבין חברה

ככלל, ההבחנה בין פעילות כיחיד לבין פעילות במסגרת חברה אוצרת בחוּבּה מספר נפקויות.

ראשית, בעוד שיחיד חייב במס הכנסה בשיעורים מדורגים המגיעים עד 47% (נכון לשנת-המס 2024)* תוך קבלת זיכויים ממס, חברה חייבת במס חברות בשיעור קבוע של 23% (נכון לשנת-המס 2024) ואינה זכאית לזיכויים כאמור.

* לא כולל חבות אפשרית במס נוסף בשיעור 3% (נכון לשנת-המס 2024).

שנית, בניגוד לחברה שאינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בגין הכנסותיה, יחיד עשוי להתחייב בתשלומים כאלה.

להבחנה בין יחיד לחברה נודעת חשיבות רבה גם לעניין הזכאות להקלות ופטוֹרים ממס, שכּן חלק ניכר מההקלות והפטורים ממס מוקנה ליחיד, בעוד שחברה אינה זכאית, ברוב המקרים, להקלות ופטורים כאמור.

בנוסף להבחנה בין יחיד לבין חברה, נודעת חשיבות להבחנה בין פעילות כיחיד במישור הפרטי לבין פעילות כיחיד במישור העסקי.
כך, ההקלות והפטוֹרים ממס המוקנים ליחיד לגבי רווחים שהפיק מביצוע פעולות שונות מותנים, במקרים רבים, בכל שהפעולה התבצעה שלא במהלך עִסקוֹ או משלח-ידו של אותו יחיד ושהנכס נשוא הפעולה כאמור לא נרשם בספרי העסק או משלח-היד שלוֹ או שיש חובה לרושמו כאמור. כלומר, הרווח מביצוע הפעולה יהיה זכאי להקלות מס (או פטוֹר ממס) בתנאי שהפעולה התבצעה במישור הפרטי של אותו יחיד.

מאידך, זכאותו של היחיד לקזז הפסדים שנבעו לו מפעילותו במישור הפרטי כנגד רווחים אחרים שהפיק תהא מצומצמת יותר. לאמוֹר, לעניין קיזוז הפסדים קיימת עדיפות דווקא לפעילות במישור העסקי.

עוד בנושא זה, ראו את ספרנו מיסוי שוק ההון.