לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ

נבקש להזכירכם, כי יש להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4.2012.*
* בניגוד לדו"ח השנתי לשנת-המס 2011 שמועד הגשתו נדחה על-ידי רשות המיסים (לפרטים בעניין זה, לחצו כאן), מועד הגשת הדיווח המקוצר לא נדחה ולכן הוא נותר 30.4.2012.
 
מהו הדיווח המקוצר?
על-מנת לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס, נקבעה בחוק חובת דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (ובכללן הכנסות פיננסיות) פעם אחת בשנה.
עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי. עם זאת, יש לזכוֹר, כי הכללים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר ואשר יפורטו בהמשך עשויים להביא לחבות אפקטיבית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל.
על-כן, אף אם אין חובה, בנסיבות העניין, להגיש דו"ח שנתי, ייתכן שכדאי "להתנדב" ולהגיש דו"ח שנתי (במקום הדו"ח המקוצר) ולשלם מס נמוך יותר.

הדיווח המקוצר חל על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות: (א) היו לו "הכנסות-חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל; (ב) הוא אינו חייב בתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות; ו-(ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכּל הכנסות-החוץ שלוֹ באותה שנת מס פטורות ממס.

מהן "הכנסות חוץ"? במסגרת זו נכללים רווחי הון במכירת ניירות-ערך זרים וניירות-ערך של חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל ובלבד שלא נוכה מהם מלוא המס בישראל. בנוסף, נכללים במסגרת זו מספר סוגי הכנסות שמקורן בחו"ל ואשר לא נוכה מהן מלוא המס בישראל: (א) הכנסות מריבית שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 20%;* (ב) הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל החייבות במס בשיעור 15%; (ג) הכנסות מדיבידנד שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 20% (או 25%);* ו-(ד) הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים החייבות במס בשיעור 25%.
* נכון לשנת-המס 2011.

במקביל לחובה להגיש דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ קיימת חובה לשלם מקדמה שנתית בְּשל אותן הכנסות. הדיווח והתשלום חייבים להיעשות לכל המאוחר עד ליום 30.4 שבשנת-המס העוקבת לשנת הדיווח (דהיינו עד 30.4.2012).
כיצד מחושבת המקדמה? ככלל, יש לכפול את הכנסת-החוץ בשיעור המס החָל עליה לפי הוראות החוק, וזאת תוך הבחנה בין הכנסות-החוץ השונות, כאשר מסכום המקדמה יש להפחית את המס הזר ששולם בְּשל אותה הכנסת-חוץ (אך לא יוֹתר מסכום המקדמה שחושבה כאמור).
עוד נקבע, כי לא יוּתר בחישוב המקדמה כל ניכוי, זיכוי או קיזוז כנגד תשלום המקדמה.זאת ועוד, לגבי הכנסה מדמי שכירות והכנסה מהימורים/הגרלות/פרסים נקבע, כי היחיד לא זכאי להפחית את מסי-החוץ ששילם בגין אותן הכנסות.
מגבלות אלו הינן חסרון משמעותי ביותר בהשוואה לדו"ח השנתי "הרגיל", שכּן הן עשויות לגרום לכך שהמס המשולם לפי כללי הדיווח המקוצר עשוי להיות גבוה יותר מאשר במסגרת הדו"ח השנתי, ולכן יש לבחון אם כדאי "להתנדב" ולהגיש דו"ח שנתי במקום הדיווח המקוצר.

כיצד מבוצע הדיווח המקוצר?
כדי לבצע את הדיווח המקוצר יש לפנות לפקיד-השומה ולמלא טופס 5329ב (פרטים על הכנסות ונכסים בחו"ל) (להורדת הטופס לחצו כאן).
לאחר מכן, מקבלים שוברי דיווח מקוצר (כנגזר ממהות ההכנסה), ממלאים את אותם שוברים ומשלמים את המס בהתאם (הכל, לא יאוחר מיום 30.4 של שנת-המס העוקבת לשנת הדיווח, קרי: לכל המאוחר ביום 30.4.2012).