לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיה מקצועית שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה

פורסמה הנחיה מקצועית על-ידי רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה (קישור להנחיה).
 
על-פי ההנחיה, המענקים המיוחדים המשתלמים במטרה לעודד מַעבר וגיוס מתמחים ורופאים לעבודה בפריפריה ו/או במקצועות שהוגדרו כמצויים במצוקה, יחויבו במס בעת קבלתם כהכנסת עבודה, ויחולו עליהם שיעורי המס הרגילים.
 
עוד נקבע בהנחיה, כי לא ניתן יהיה לבצע פריסה של המענק (לפי סעיף 8 לפקודה), וכי במקרה בו יופעל מנגנון ההשבה (בְּשל הפרת ההתחייבות לעבודה לתקופה המינימלית) ויוחזר המענק, כולו או חלקוֹ , יקטין סכום ההשבה את הכנסתו (ממשכורת) החייבת במס של העובד בשנת ההשבה, וזאת במקביל לחיובו במס לפי סעיף 3(ט) לפקודה בגין הסכום שהושב (דהיינו, כאילו מדובר ב"הלוואה ללא ריבית").