לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 189 לפקודת מס הכנסה - אפשרות לדחות מועד קבלת נקודות זיכוי בגין תואר ראשון/שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות

סעיף 40ג לפקודת מס הכנסה קובע נקודת זיכוי אחת בחישוב מס הכנסה למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי למי שזכאי לקבל תואר אקדמי שני.
הסעיף אינו מתייחס לתואר אקדמי ראשון או שני בתחום שבוֹ נדרשת התמחות לשם עיסוק בו, כגון: עריכת דין, ראיית חשבון וייעוץ מס.
 
הבוקר פורסם ברשומות תיקון 189 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון).
על-פי התיקון, יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, יהיה זכאי לבחוֹר בין הבאת נקודות הזיכוי בחשבון הָחֵל בשנת-המס שלאחַר שנת-המס שבהּ הסתיימו הלימודים לבין דחיית הבאתן בחשבון לשנת-המס שלאחַר שנת-המס שבהּ סיים את התמחותו.
הזכאות כאמור מותנית בכך שהנישום יחל את ההתמחות לא יאוחר משנת-המס שלאחַר שנת-המס שבהּ הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי.
 
תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2012. בנוסף, חל התיקון על מי שבשנת 2012 טרם סיים את תקופת ההתמחות בתחום העיסוק דלעיל, ובלבד שטרם מימש את זכאותו לנקודות זיכוי על-פי סעיף 40ג(ג) לפקודה.