לוגו אלכס שפירא ושות׳

22.1.12: פורסמו התקנות המאריכות את הוראת-השעה לגבי מכירת קרקע לבניית דירות מגורים בשנה נוספת

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הקלה נוספת ("ההקלה לקרקעות"), לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 ("קרקע מוטבת") - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה.
 
ביום 26.12.2011 דיווחנו על כך שועדת-הכספים אישרה את התקנות שנחתמו על-ידי שר האוצר, ולפיהן ההקלה לקרקעות תוארך כך שתחול על מכירת קרקע כאמור שתבוצע עד ליום 31.12.2012 (במקום 31.12.2011).
 
הבוקר פורסמו התקנות ברשומות.*
* תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף 5(א)(2) לחוק), התשע"ב-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
 
נזכיר, כי במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק לשינוי נטל המס"), הועלה שיעור מס השבח על יחידים מ-20% ל-25%, וזאת לגבי השבח הריאלי שנצמח (לפי חלוקה ליניארית) מיום 1.1.2012.*
* להורדת החוק לשינוי נטל המס, לחצו כאן.
שעה שכך, אנו בדעה, כי במכירת קרקע מוטבת (כמשמעותה לעיל) בשנת-המס 2012, יחויב היחיד המוֹכר במס שבח בשיעור 20% לגבי השבח הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, מיום הרכישה ועד ליום 31.12.2011; ובמס בשיעור 25% לגבי יתרת השבח הריאלי.
לרשויות המס, לעומת זאת, עמדה נוגדת: ביום 27.12.2011 פורסמה הודעת רשות המיסים, לפיה "הארכת התקופה מאפשרת, למי שימכור מקרקעין כאמור גם במהלך שנת 2012 להינות משיעור מס מופחת של 25%...".