לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 188 לפקודה - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2010 ו-2011

במבזק מיום 4.2.2010 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 174 לפקודת מס הכנסה ("תיקון 174").*
* להורדת תיקון 174, לחצו כאן.
בגדרו של תיקון 174 נקבעה הוראת-שעה, לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות* לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009.
* תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.
 
היום פורסם תיקון 188 לפקודת מס הכנסה, בגדרו הוארך תוקף הוראת-השעה גם לגבי שנות-המס 2010 ו-2011.
 
להורדת התיקון, לחצו כאן.