לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות מס הכנסה הקובעות את שיעור המס שיש לנכות במקור בשל הכנסות שמקורן בשוק ההון

ככלל, שיעור המס שיש לנַכּות במקור בגין הכנסות שמקורן בשוק ההון קבוע בתקנות ובעיקר בשתי תקנות עיקריות:
האחת, תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת ייידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("תקנות ניכוי במקור במכירת ניירות-ערך"), הקובעות את שיעור המס שעל המוסד הכספי לנַכּות במקור בְּשל תשלום תמורה ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקות עתידיות;
השנייה, תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005, שעניינן בניכוי מס במקור בגין תשלום ריבית, הפרשי הצמדה (שאינם פטוּרים ממס), דמי ניכיון ודיבידנד ("תקנות ניכוי במקור מהכנסות פיננסיות שוטפות").
 
הבוקר פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניכוי במקור מהכנסות פיננסיות שוטפות (קישור לתיקון), וזאת בהמשך לתיקון לתקנות ניכוי במקור במכירת ניירות-ערך שפורסם ברשומות ביום 1.1.2012 (קישור לתיקון).
תיקונים אלה נועדו, בין היתר, להתאים את שיעורי המס בשלב הניכוי במקור לשיעורי המס על הכנסות שמקורן בשוק ההון כפי שתוקנו לאחרונה במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011.