לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הודעת רשות המיסים לגבי האפשרות לבצע מכירה רעיונית של ניירות-ערך

כזכור, על-פי החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק החדש"), הגדלת שיעורי המס לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרן נאמנות פטורה תחול לגבי מלוא רווח ההון, קרי: לרבות בגין מַרכיב הרווח שנצמח לפני 1.1.2012.
בהתאם, נקבעה בחוק החדש אפשרות (הן לגבי יחידים והן לגבי חברות) לבצע מכירה ורכישה מחדש -- לרבות מכירה בהפסד -- של ניירות-ערך ויחידות כאמור במהלך חודש דצמבר 2011 ("מכירה רעיונית"), תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס.
 
בהקשר זה נציין, כי לפני מספר דקות פרסמה רשות המיסים הודעה שעניינה באפשרות לבצע מכירה רעיונית כאמור. וכך צוין בהודעה:
 

"רשות המסים בישראל מודיעה לציבור, כי לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן-החוק), יוכלו משקיעים מסוימים, לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף חודש דצמבר 2011, 'מכירה ורכישה רעיונית' של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה.

 

משמעות מכירה ורכישה כאמור הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח הון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 (ליחיד מס בשיעור 20% או 25%, לפי העניין).

 

כמו כן, לצרכי מכירה עתידית, ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחיר תום יום המסחר (שער הסגירה) לפיו תבוצע מכירה זו, כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך.

 

ה'מכירה והרכישה הרעיונית' תתאפשר רק באמצעות מתן הודעה בכתב לחבר הבורסה לניירות ערך בישראל (בנקים ו/או חברי בורסה אחרים בישראל). בהודעה יפורטו ניירות הערך, בהם מתבקש חבר הבורסה לבצע 'מכירה ורכישה רעיונית'.

 

פעולת ה'מכירה והרכישה הרעיונית' עצמה תבוצע לאחר מתן ההודעה כאמור, כעסקה מחוץ לבורסה, כששער העסקה הוא שער הסגירה של נייר הערך בתום יום המסחר בו בוצעה הפעולה.

 

הודעה לביצוע 'מכירה ורכישה רעיונית' יש להעביר לחבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך, עד סוף חודש דצמבר 2011 בלבד. יובהר כי ביצוע פעולת המכירה והרכישה כאמור יתאפשר החל מיום פרסום החוק ברשומות ועד ליום 31.12.11 בלבד.

 

המבקש לבצע 'מכירה ורכישה רעיונית', חייב לבצע זאת לגבי כל ניירות הערך מאותו סוג המוחזקים על ידו במועד המכירה הרעיונית (לדוגמה, כל מניות חברת א.ב.ג בע"מ המוחזקים על ידו בכל חשבונותיו). יובהר כי 'המכירה והרכישה הרעיונית' יבוצעו באמצעות חבר בורסה בישראל בלבד לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה וכן לגבי יחידות בקרן נאמנות פטורה, לרבות לגבי ניירות ערך מהסוגים הבאים:  
 
  • מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בישראל.
  • מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בחו"ל.
  • יחידות בקרן נאמנות פטורה.
  • אגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל.
  • אגרות חוב הנסחרות בבורסה בחו"ל.
  • אגרות חוב של מדינת ישראל.

מחזיקי ניירות ערך שלגביהם תחול הוראה זו הם:
  •  יחידים, לרבות בעלי שליטה ומייסדים.
  •  חברות
ההוראה כאמור לא תחול על המחזיקים הבאים: 
  • עובדים או נותני שירותים שקבלו את נייר הערך בתמורה למתן שירות או עבודה ושלא חלים לגביהם שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק.
  • מי שעסקו מסחר בניירות ערך.

בגין 'מכירה ורכישה רעיונית' כאמור, ינוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי על פי השיעורים הנוהגים בשנת 2011.

 

יודגש, כי האמור לעיל חל על משקיע החייב במס בשיעורים מופחתים של 20% או 25% על רווח ההון הריאלי מניירות הערך לגביהם ביצע את 'המכירה והרכישה הרעיונית'. יחד עם זאת לגבי ניירות ערך זרים שנרכשו לפני יום 1.1.2005 יחולו ההוראות כאמור אולם שיעור המס על רווח ההון יהיה 35% ו-20% בחלוקה ליניארית. עוד יודגש, כי משקיע אשר בגין 'המכירה והרכישה הרעיונית' תיווצר לו חבות במס נוספת מעבר לשיעורים המצוינים לעיל (לדוגמה משקיע שהוראות סעיף 101 לפקודה חלים לגביו) יהיה חייב לדווח על 'המכירה והרכישה הרעיונית' לפקיד השומה הרלוונטי ולהשלים את תשלום המס בהתאם. זאת כמובן בנוסף לחובות הדיווח הקבועות בדין לרבות לעניין הגשת דין וחשבון שנתי."