לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי

כזכור, הממשלה החליטה ביום 30.10.2011 לאמץ את מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי ("ועדת טרכטנברג").
 
היום פורסמה הצעת החוק לשינוי חברתי-כלכלי (מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("הצעת-החוק").* הצעת-החוק מתבססת, בכפוף למספר שינויים, על תזכיר החוק מיום 2.11.2011,** וקובעת את תיקוני החקיקה דלקמן:
* להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.
** להורדת תזכיר-החוק, לחצו כאן.

 • ביטול המִתווה שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 ("חוק ההתייעלות") של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות;
 • הגדלת שיעור מס ההכנסה על יחידים בעלי הכנסה גבוהה מ-40,231 ש"ח לחודש, כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל מ-44% ל-48% (על הכנסה מסכום זה ואילך).
 • הגדלת שיעור מס החברות ל-25% חֶלף הפחתתו בשנות-המס 2016-2012 ל-18%.
 • הטלת מס נוסף ("מס נוסף") בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת (מכל מקור שהוא, לרבות שבח (מקרקעין) ריאלי) בשנת-המס עולה על מליון ש"ח.
  יושם אל לב, כי בתזכיר החוק נקבע, כי לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס נוסף של בני-זוג יחולו סעיפים 65 ו-66 לפקודה (שעניינם בחישוב מאוחד/נפרד) ויראו את הכנסת כל אחד מבני-הזוג כפי שיוחסה לו בהתאם לסעיפים אלה כהכנסתו של יחיד לעניין החבות במס נוסף. הצעת-החוק, לעומת זאת, נעדרת קביעה כאמור.
 • מתן נקודות זיכוי לגבר תושב ישראל בעד ילדיו: נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיו בשנת לידתו ובשנה שבהּ מָלאו לו שלוש שנים; ו-2 נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו בשנת-המס שלאחַר שנת לידתו ובשנת-המס שקָדמה לשנה שבהּ מָלאו לילד שלוש שנים.
 • העלאת שיעור המס על יחידים בגין הכנסות מריבית/דמי ניכיון,* דיבידנד,** רווחים מקרן נאמנות פטורה, רווח הון*** ושבח**** מ-20% ל-25%, ולגבי "בעל מניות מהותי" מ-25% ל-30%.
  * המדובר בריבית/דמי ניכיון המשתלמים בגין נכסים הצמודים למדד/מט"ח ולא בגין נכסים שאינם צמודים כאמור (כגון: פיקדון שקלי, מק"מ וכו') ששיעור המס בגינם יוותר 15%.
  ** הגדלת שיעורי המס לגבי הכנסה מדיבידנד תחול, לפי הצעת-החוק, על דיבידנד שיתקבל ביום 1.1.2012 ואילך. דהיינו, בדומה לתזכיר-החוק, גם הצעת-החוק אינה מאמצת בעניין זה את המלצות ועדת טרכטנברג, לפיהן שיעור המס על דיבידנדים לבעלי שליטה (וליתר דיוק - ל"בעל מניות מהותי") יועלה מ-25% ל-30% רק מחודש ממרץ 2012.
  *** למעט רווח הון ממכירת איגרות-חוב/מילוות שאינם צמודים למדד/מט"ח (כגון: מק"מ) ששיעור המס בגינו יוותר 15%.
  **** במקביל, מוצע לעדכן את שיעור המקדמות במס שבח (שנקבעו בתיקון 70) מ-15% ל-18.5% ומ-7.5% ל-9.5%.
 • העלאת שיעור מס השבח המוטל על יחיד המוֹכר מניות באיגוד מקרקעין והינו "בעל מניות מהותי" באיגוד זה (בין אם במועד המכירה ובין אם במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה) מ-20% ל-30%.
 • העלאת שיעור המס על רווח הון/שבח במכירת נכסים שנרכשו לפני 1.4.1961. 
 • ביטול האפשרות לבצע פריסה של רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך הרשומים למסחר בבורסה.
 • הקטנת תקרת ההכנסה המירבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי (ודמי ביטוח בריאות) מ-8 פעמים הסכום הבסיסי* ל-5 פעמים הסכום הבסיסי כאמור (אם כי ללא הגדלה מקבילה של התקרה לעניין תשלום גמלאות).
  * 8,158 ש"ח.

ככלל, תחולת התיקונים המוצעים לעיל ביום 1.1.2012 ואילך.

בהתאם, הגדלת שיעורי המס לגבי הכנסה מריבית/דמי ניכיון, דיבידנד, רווחים מקרן נאמנות פטורה, שבח ורווח הון ממכירת נכסים שאינם ניירות-ערך נסחרים או יחידות של קרן נאמנות פטורה, תחול לגבי ההכנסה/רווחים כאמור שנתקבלו/נצמחו* ביום 1.1.2012 ואילך.

* לפי חלוקה ליניארית.

לעומת זאת, הגדלת שיעורי המס לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרן נאמנות פטורה תחול לגבי מלוא רווח ההון, קרי: לרבות בגין מַרכיב הרווח שנצמח לפני 1.1.2012. בהתאם, נקבעה בהצעת-החוק אפשרות לבצע מכירה ורכישה מחדש של ניירות-ערך ויחידות כאמור בחודש דצמבר 2012 ("מכירה רעיונית"), תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס.
בעניין זה נציין, כי על-פי תזכיר החוק, הזכאות לבצע מכירה רעיונית הותנתה, בין היתר, בכך שנוצר למוֹכר רווח הון ממכירת ניירות-הערך/יחידות (דהיינו, לא היה ניתן לבצע מכירה רעיונית לגבי ניירות-ערך/יחידות שגלום בהם הפסד, ונדרש היה לבצע מכירה בפועל). לעומת זאת, הצעת-החוק אינה כוללת את התנאי האמור.  
  
נזכיר, כי מדובר בהצעת-חוק שאין וודאות שתהפוך (לא כל שכּן בנוסחהּ הנוכחי) לחקיקה מחייבת, וזאת, בין היתר, לאור העיכוב בדיונים בנושא זה בוועדת-הכספים. עם זאת, מומלץ להיערך כבר בשלב זה לשינויים המוצעים בגדרהּ.
לאור ההשלכות המהותיות של שינויים אלה, כמו גם בְּשל תום שנת-המס 2011 המתקרב ובא, אנו מקיימים כנס מיוחד שיתקיים ביום ד' 14.12.2011, בין השעות 08:30 ל-13:00, בבית לשכת רואי-חשבון, מונטיפיורי 1 תל-אביב.

 

לפרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן.