לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תזכיר החוק בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג

כידוע, הממשלה החליטה ביום 30.10.2011 לאמץ את מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי ("ועדת טרכטנברג").
היום פורסם תזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים), התשע"ב-2011 ("תזכיר החוק"), המעגן את המלצות הוועדה וקובע את תיקוני החקיקה דלקמן:
 • ביטול המִתווה שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 ("חוק ההתייעלות") של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות;
 • הגדלת שיעור מס ההכנסה על יחידים בעלי הכנסה גבוהה מ-40,231 ש"ח לחודש, כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל מ-44% ל-48% (על הכנסה מסכום זה ואילך);
 • הגדלת שיעור מס החברות ל-25% חֶלף השיעור החל בשנת-המס 2011 של 24% (ושיעור של 23% שהיה צפוי לפי המִתווה שבחוק ההתייעלות לגבי שנת-המס 2012);
 • הטלת מס נוסף בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת (מכל מקור שהוא, לרבות שבח (מקרקעין) ריאלי) בשנת-המס עולה על מליון ש"ח.
 • מתן נקודות זיכוי לגבר תושב ישראל בעד ילדיו: נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיו בשנת לידתו ובשנה שבהּ מָלאו לו שלוש שנים; ו-2 נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו בשנת-המס שלאחַר שנת לידתו ובשנת-המס שקָדמה לשנה שבהּ מָלאו לילד שלוש שנים;
 • העלאת שיעור המס על יחידים בגין הכנסות מריבית/דמי ניכיון,* דיבידנד, רווחים מקרן נאמנות פטורה, רווח הון** ושבח*** מ-20% ל-25%, ולגבי "בעל מניות מהותי" מ-25% ל-30%.
  * המדובר בריבית/דמי ניכיון המשתלמים בגין נכסים הצמודים למדד/מט"ח ולא בגין נכסים שאינם צמודים כאמור (כגון: פיקדון שקלי, מק"מ וכו') ששיעור המס בגינם יוותר 15%.
  ** למעט רווח הון ממכירת איגרות-חוב/מילוות שאינם צמודים למדד/מט"ח (כגון: מק"מ) ששיעור המס בגינו יוותר 15%.
   *** במקביל, מוצע לעדכן את שיעור המקדמות במס שבח (שנקבעו בתיקון 70) מ-15% ל-18.5% ומ-7.5% ל-9.5%.
 • ביטול האפשרות לבצע פריסה של רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך הרשומים למסחר בבורסה;
 • הקטנת תקרת ההכנסה המירבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי (ודמי ביטוח בריאות) מ-8 פעמים הסכום הבסיסי* ל-5 פעמים הסכום הבסיסי כאמור (אם כי ללא הגדלה מקבילה של התקרה לעניין תשלום גמלאות).
  * 8,158 ש"ח.

ככלל, תחולת התיקונים המוצעים לעיל ביום 1.1.2012 ואילך.

בהתאם, הגדלת שיעורי המס לגבי הכנסה מריבית/דמי ניכיון, דיבידנד, רווחים מקרן נאמנות פטורה, שבח ורווח הון ממכירת נכסים שאינם ניירות-ערך נסחרים או יחידות של קרן נאמנות פטורה, תחול לגבי ההכנסה/רווחים כאמור שנתקבלו/נצמחו* ביום 1.1.2012 ואילך.

* לפי חלוקה ליניארית.

לעומת זאת, הגדלת שיעורי המס לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרן נאמנות פטורה תחול לגבי מלוא רווח ההון, קרי: לרבות בגין מַרכיב הרווח שנצמח לפני 1.1.2012. בהתאם, נקבעה בתזכיר החוק אפשרות לבצע מכירה ורכישה מחדש של ניירות-ערך ויחידות כאמור בחודש דצמבר 2012, תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס.

נזכיר, כי מדובר בתזכיר חוק שאין וודאות שיהפוך לחקיקה מחייבת, לא כל שכּן בנוסחו הנוכחי. עם זאת, מומלץ להיערך כבר בשלב זה לשינויים המוצעים בגדרו.

 

להורדת התזכיר, לחצו כאן.