לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו הסכומים המעודכנים של הוצאות אש"ל בארץ

רקע
במבזק מיום 14.7.2011 דיווחנו, כי לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב), בראשון עו"ד יהודה טלמון, זכתה בעתירתה לבג"ץ בנושא עדכון השיעורים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל (בג"ץ 1878/09).
בית-המשפט העליון, מפי השופטת (בדימוס) א' פרוקצ'יה (בהסכמת השופטות ע' ארבל ו-א' חיות), קבע, כי אף שתקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (המסדירה את אופן ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כהוצאה מותרת) בוטלה* ופקודת מס הכנסה תוקנה (במסגרת תיקון 179**), ולאור תיקוני חקיקה אלה הוצאות אש"ל אינן מותרות עוד בניכוי, ככל שהוצאו ביום 1.1.2011 ואילך, הרי שלגבי הוצאות אש"ל שהוצאו עד לאותו מועד מוסיף לחול ההסדר המשפטי הקודם, לפיו הותרו הוצאות אש"ל בניכוי, בתנאים האמורים בתקנה 2(3).
* במסגרת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2010 (להורדת התקנות, לחצו כאן).
** חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (להורדת התיקון, לחצו כאן).
מכוח הֶסדר זה שרירה ועומדת סמכות החובה של הרשות המוסמכת לקבוֹע שיעורים מירביים לניכוי הוצאות אש"ל שהוצאו לפני תחילת תוקפם של החיקוקים המבטלים, כדי לאפשר את ניכויָן מההכנסה החייבת.
עם זאת, נקבע, כי באיזון בין כלל השיקולים הרלבנטיים לעניין זה (הפגיעה המתמשכת בקניין הנישומים בשל אי-עדכון הסכומים מחד, והשתהות העותרות כמו גם העומס התקציבי הכרוך בקבלת העתירה מאידך), יוגבל הסעד שיינתן לתקופה שממועד הגשת העתירה ביום 1.3.2009 ועד ליום 1.1.2011 (מועד כניסתם לתוקף של החיקוקים המבטלים).
בהתאם, על שר האוצר יהיה להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל לתקופה האמורה, ולאפשר את ניכויָן של הוצאות אלו בהתאם לתנאי התקנה טרם ביטולה.
 
עדכון הסכומים
היום פורסמה ברשומות קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ) (תיקון), התשע"ב-2011, לפיה סכומי הוצאות האש"ל בישראל עודכנו כדלקמן:
 

סכומי הוצאות האש"ל לגבי נישומים שהוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות:

 

התקופה הרלבנטית

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים

ארוחת ערב

1.4.1985 עד 28.2.2009

1 ₪ (לא השתנה)

4 ₪ (לא השתנה)

2 ₪ (לא השתנה)

1.3.2009 עד 31.12.2009

11 ₪

44 ₪

22 ₪

1.1.2010 עד 31.12.2010

12 ₪

46 ₪

23 ₪

 

סכומי הוצאות האש"ל לגבי נישום שלא הגיש קבלות להוכחת הוצאותיו אך ניהל רישום כקבוע בתקנות:

 

התקופה הרלבנטית

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים

ארוחת ערב

1.4.1985 עד 28.2.2009

1 ₪ (לא השתנה)

3 ₪ (לא השתנה)

1 ₪ (לא השתנה)

1.3.2009 עד 31.12.2009

11 ₪

33 ₪

11 ₪

1.1.2010 עד 31.12.2010

12 ₪

35 ₪

12 ₪

 
לאור האמור, יש לבחון הגשת דו"חות מתקנים לשנות-המס 2009 ו-2010.