לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא מכירה שלא מרצון של אופציות שטרם הבשילו

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה קובע שלושה מסלולי מיסוי שונים להקצאת אופציות לעובדים ובכללם "מסלול רווח הון באמצעות נאמן".
לפי מסלול זה, העובד אינו מחויב במס במועד הקצאת האופציות ואף לא במועד מימושן למניות (
"מניות המימוש"), אלא רק במועד מכירת האופציות/מניות המימוש על-ידי הנאמן או במועד העברתן לעובד, לפי המוקדם ("מועד המימוש"). זאת, בין היתר, בתנאי שהאופציות/מניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן לפחות 24 חודשים ממועד הקצאת האופציות והפקדתן בידי הנאמן.*

* לגבי הקצאות בתקופה 31.12.2005-1.1.03 תקופת ההחזקה המינימלית הינה 30 חודשים מיום ההקצאה או 24 חודשים מתום שנת-המס שבהּ הוקצו האופציות והפקדתן בידי הנאמן, לפי המוקדם.
היה והאופציות/מניות המימוש תימכרנה (למעט מכירה שלא מרצון) לצד שלישי או תועברנה לעובד לפני תום 24 החודשים כאמור, על הנאמן/החברה המעבידה לנכות במקור מס הכנסה בשיעורים הרגילים (בנוסף, תיתכן חבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות). זאת, למעט אם מדובר ב"מכירה שלא מרצון".

 

היום פורסמה החלטת מיסוי, בגדרהּ הסכימו רשויות המס לראות במימוש אופציות לפני תום תקופת 24 החודשים כאמור (לרבות אופציות שטרם הבשילו), במסגרת עסקה שבה כְּלָל הזכויות בחברה המקצה נמכרו במזומן לצד שלישי בלתי-קשור, בגֶדר "מכירה שלא מרצון". זאת, בין היתר, מהטעם שאין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם מכוח האופציות/מניות המימוש, כך שלמעשה העובדים לא יכלו להמשיך להחזיק באופציות/מניות המימוש ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

 

להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.