לוגו אלכס שפירא ושות׳

בג"ץ קיבל את עתירתה של לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב) בדבר עדכון סכום האש"ל

לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב), בראשון עו"ד יהודה טלמון, זכתה בעתירתה לבג"ץ בנושא עדכון השיעורים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל (בג"ץ 1878/09).
 
בית-המשפט העליון, מפי השופטת (בדימוס) א' פרוקצ'יה (בהסכמת השופטות ע' ארבל ו-א' חיות), קבע, כי אף שתקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (המסדירה את אופן ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כהוצאה מותרת) בוטלה* ופקודת מס הכנסה תוקנה (במסגרת תיקון 179**), ולאור תיקוני חקיקה אלה הוצאות אש"ל אינן מותרות עוד בניכוי, ככל שהוצאו ביום 1.1.2011 ואילך, הרי שלגבי הוצאות אש"ל שהוצאו עד לאותו מועד מוסיף לחול ההסדר המשפטי הקודם, לפיו הותרו הוצאות אש"ל בניכוי, בתנאים האמורים בתקנה 2(3).
* במסגרת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2010 (להורדת התקנות לחצו כאן).
** חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (להורדת התיקון לחצו כאן).
מכוח הֶסדר זה שרירה ועומדת סמכות החובה של הרשות המוסמכת לקבוֹע שיעורים מירביים לניכוי הוצאות אש"ל שהוצאו לפני תחילת תוקפם של החיקוקים המבטלים, כדי לאפשר את ניכויָן מההכנסה החייבת.
עם זאת, נקבע, כי באיזון בין כלל השיקולים הרלבנטיים לעניין זה (הפגיעה המתמשכת בקניין הנישומים בשל אי-עדכון הסכומים מחד, והשתהות העותרות כמו גם העומס התקציבי הכרוך בקבלת העתירה מאידך), יוגבל הסעד שיינתן לתקופה שממועד הגשת העתירה ביום 1.3.2009 ועד ליום 1.1.2011 (מועד כניסתם לתוקף של החיקוקים המבטלים).
בהתאם, על שר האוצר יהיה להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל לתקופה האמורה, ולאפשר את ניכויָן של הוצאות אלו בהתאם לתנאי התקנה טרם ביטולה.
 
נציין, כי מֶעבר להשלכות הישירות שגלומות בפסק-הדין לגבי ניכוי הוצאות אש"ל (ובכלל זאת הצורך לבחון הגשת דו"חות מתקנים לשנות-המס 2009 ו-2010), יש לפסק-הדין נפקות לגבי ניכוי הוצאות בכלל והוצאות מעורבות בפרט.
 
להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.