לוגו אלכס שפירא ושות׳

28.6.11: פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: צמצום הפטורים ממס שבח במכירת דירות מגורים

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה* לגבי מיסוי דירות מגורים וקרקעות לבנייה.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.  
כזכור, הוראת-השעה קובעת הפחתה של שיעורי מס השבח במכירת קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים. בנוסף, הוראת-השעה מאפשרת, בכפוף למספר תנאים וסייגים,* מכירת שתי דירות בפטוֹר ממס שבח, מלא או חלקי, וזאת בהתעלם ממכירות פטורות של דירות מגורים שבוצעו בעבר ובנוסף לפטוֹרים "הרגילים" המוקנים במכירת דירת מגורים מכוח חוק מיסוי מקרקעין (כך שניתן, במקרים מסוימים, למכּוֹר בפטור ממס שבח אף ארבע דירות).
* נזכיר, כי הוראת-השעה כוללת "מוקש": על-פי נוסח הוראת-השעה,** מכירת דירה ביום 1.1.2013 ואילך לא תהיה זכאית לפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) אלא אם חָלפו 4 שנים מהמועד שבו נמכרה/ו דירה/ות בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה. להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.
** "לעניין סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף קטן (א), כמכירה בפטור ממס, והכל לגבי מוכר דירת מגורים מזכה לפי הוראות פרק חמישי1 של החוק האמור בתקופה הקובעת" (סעיף 6(ד) להוראת-השעה).

 
היום פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, בגדרוֹ מוצעים תיקונים נוספים, לפיהם משנת-המס 2013 תצומצם הזכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירות מגורים. זאת, במטרה להגדיל את היצע דירות המגורים ולהפחית את מחיריהן כבר בטווח הקרוב. 
למרות שמדובר, בשלב זה, בתזכיר חוק בלבד, ראינו לנכון לעדכנכם בעניין, וזאת הן לאור חשיבות הנושא והן לאור העוּבדה שקיימים סיכויים גבוהים מאוד שהתזכיר יהפוך לחוק מחיֵיב בעתיד הקרוב.
 
להורדת תזכיר החוק, לחצו כאן.