לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס על ריבית שמקורה בפיקדון בנקאי במט"ח בבנק בישראל של תושב חוזר חל גם על תושב חוזר ותיק

ככלל, צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית המשולמת ליחיד שהוא תושב חוזר על פיקדון במטבע-חוץ), התשס"ד-2003 ("צו הפטוֹר לתושב חוזר") קובע פטוֹר ממס לתושב חוזר על ריבית שמקורהּ בפיקדון במטבע-חוץ בבנק בישראל. זאת, בכפוף למספר תנאים מצטברים.*
* ואלה הם התנאים: (א) בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל שחל במכירתם סעיף 89(ב) לפקודת מס הכנסה, ואשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחַר שחדל להיות תושב ישראל; (ב) הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברתם לישראל, לאחַר שאותו יחיד היה לתושב חוזר או בעת שהיה תושב-חוץ; (ג) התושב החוזר הצהיר בפני פקיד-השומה, בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון, בטופס 2409, על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטוֹר; (ד) ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בידי התושב החוזר והיא אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור; (ה) הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר; (ו) טרם חָלפו 5 שנים מהיום שבוֹ אותו יחיד היה לתושב חוזר ("תקופת הפטוֹר"), אלא אם חלו על הפיקדון הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש"ל–1970, שאז תקופת הפטוֹר תהיה עד תום שנת-המס 2007 או עד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב חוזר – לפי המוקדם ("תקופת הפטוֹר המוארכת"), ובלבד שהצהיר בפני פקיד-השומה, בטופס 2409, על היותו תושב חוזר בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של הצו האמור (הפרסום נעשה ביום 27.10.2003); ו-(ז) הריבית משולמת עבור תקופת הפטוֹר או תקופת הפטוֹר המוארכת (כמשמעותה בפסקה ו לעיל), לפי העניין.
המונח "תושב חוזר" מוגדר בסעיף 1 לצו הפטוֹר לתושב חוזר "כהגדרתו בסעיף 14(ג) לפקודה", ועל-כן הוראותיו אינן חלות לכאורה על "תושב חוזר ותיק" (המוגדר בסעיף 14(א) לפקודה*).
* הגם שהגדרה זו הינה לעניין סעיף 14 בכלל.
"לכאורה" אמרנו ולא בכדִי, שכן בחלקו השני של החוזר המקצועי בנושא הקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים שפורסם הבוקר,* מציינות רשויות המס,** כי הוראות צו הפטוֹר לתושב חוזר חלות גם על תושב חוזר ותיק.
* להורדת החוזר, לחצו כאן.
** ראו הסיפא לפסקה 4.2.2 לחוזר האמור.
יש לברך אפוא, על פרשנות זו.