לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו התקנות המבטלות את הפטוֹר ממס לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר

במבזק מיום 12.6.11 התייחסנו לפרסומה ברשומות של הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"א-2011.* 
* להורדת הצעת-החוק לחצו כאן.
כפי שציינו במבזק, הצעת-החוק כוללת תיקון להוראות סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה, הפוטרות ממס רווחי הון תושב-חוץ על רווח הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, כך שהפטוֹר האמור לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל (או בערבותה), הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם חל בתוך שנה מיום הוצאתם.
 
עוד ציינו, כי במקביל להצעת החוק ועדת-הכספים אישרה לאחרונה תקנות נוספות שטרם פורסמו ברשומות.
ואכן, היום פורסמו ברשומות 3 תקנות נוספות בעניין זה:
 1. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס לתושב-חוץ על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה בגין "מילווה מדינה"* לא יחול אם המועד לפדיון המילווה אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתו.
  * "מילווה מדינה" מוגדר לעניין זה כאיגרת-חוב או מילווה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה ביום 8.5.2000 ואילך והרשום למסחר בבורסה.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.1.2011, כאשר ביטול הפטוֹר לגבי מילוות "קצרים" יבוצע באופן ליניארי יחסית לתקופת צמיחת הריבית/דמי הניכיון/הפרשי ההצמדה.
 2. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011, לפיהן הפטוֹר ממס רווח הון לתושב-חוץ בגין עסקה עתידית לא יחול אם נכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.
 3. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס רווחי הון לקרן תושבי-חוץ* לא יחול על איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ואף לא על עסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ על איגרת-חוב או מילווה כאמור.
  * קרן תושבי-חוץ הינה קרן נאמנות חייבת שיחידותיה מיועדות, על-פי תשקיפה, לתושבי-חוץ בלבד והעונה על מספר תנאים נוספים.
  תחילת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.  
להורדת התקנות, לחצו כאן.