לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק לביטול הפטור ממס רווחי הון במכירת מק"מים ואג"ח לטווח קצר בידי תושבי חוץ

פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"א-2011.
בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לתקן את הוראות סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה, הפוטרות ממס רווחי הון תושב-חוץ על רווח הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, כך שהפטוֹר האמור לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל (או בערבותה), הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם חל בתוך שנה מיום הוצאתם.
תחולת התיקון המוצע היא 30 יום ממועד פרסומו ברשומות.
 
מטרת הצעת החוק ברורה: לנסות ולהקטין את היקף פעילותם של השחקנים הזרים בשוק המט"ח המנצלים את פערי הריבית בין ישראל לבין חו"ל (בעיקר באמצעות רכישת מק"מים) וגורמים לתיסוף של השקל. ואכן, במקביל להצעת החוק ועדת-הכספים אישרה לאחרונה תקנות נוספות שטרם פורסמו ברשומות.
 
יצוין מיד, כי הגם שביטול הפטוֹר ממס רווחי הון אינו הפתרון המשפטי המדויק (שהרי, לא רק שרוב השחקנים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה הפטוּרים ממס רווחי הון לפי הוראות האמנה (הגוברת על הוראות הדין הפנימי בישראל), אלא שמלכתחילה לאור טיבה של הפעילות אין מדובר ברווח הון אלא ברווחי עסקים), הרי שלתיקון המוצע עשויות להיות השלכות בלתי-מבוטלות שמקורן בהוראות הניכוי במקור מאותם "רווחי הון". שכּן, אם וככל שהתיקון המוצע יהפוך לחוק, ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לאותם מק"מים ואג"ח לטווח קצר יגרור עִמו ביטול של הפטוֹר מניכוי מס במקור הקבוע כיום בתקנוו,* וממילא אותם שחקנים ייאלצו לבקש אישור פטוֹר פרטני מניכוי מס במקור מרשויות המס, על כל המשתמע.
* ראו תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.
  
להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.