לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על-שם אדם אחר במרשם רשות הרישוי

ביום 13.6.2007 פרסם היועץ המשפטי דאז לרשות המיסים, עו"ד (רו"ח) משה מזרחי, הנחייה פנימית*  לפקידי-השומה בנושא רישום כלי רכב במרשם רשות הרישוי, ולפיה כאשר כלי רכב רשום במרשם רשות הרישוי על-שם בעל מניות או עובד בתאגיד (או אחר) - אין התאגיד יכול לטעון, כי הרכב בבעלותו לצורכי מס, אף אם נרכש על-ידו, וכנגזר מכך, אין לאפשר לתאגיד לדרוֹש בניכוי הוצאות בגין אותו כלי רכב.
* הודעת היועמ"ש הנ"ל פורסמה לימים כמאמר בדו-ירחון "מיסים" במסגרת המדור "משולחנו של היועץ המשפטי לרשות המיסים". להורדת המאמר, לחצו כאן.
הואיל וההנחייה האמורה שינתה את הפרקטיקה שנהגה במשך זמן רב עד לאותו מועד ובכלל זאת את עמדת רשות המיסים עצמה (כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע 6/90 והתוספת להוראה זו), גררה ההנחייה ביקורות רבות, וזאת מטעמים שונים (ובכללם הפרת הבטחה שלטונית, חריגה מסמכות, סטייה מדיני קניין ומכללי פרשנות ראויים, ועוד).
ואכן, בפועל ולמרות ההנחייה, חלק בלתי-מבוטל מהנישומים המשיכו לנהוג בהתאם לפרשנות אחרת, לפיה כאשר רכב נרכש על-ידי תאגיד ומדוּוח בספריו כרכושו ומשַמש בייצור הכנסתו, ייחשב הרכב בבעלות התאגיד לצורכי מס (מומלץ, כמובן, ליתן על כך גילוי מלא בדיווח לרשויות המס).
 
בהקשר זה ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין בקשת רשות הערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי בסוגיה דומה. בית-המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור וקבע, כי יש לפרש את המילים "רכב בבעלות המעביד" כמתייחסות לרכב שהבעלות מכוח דיני הקניין היא של המעביד והרישום אינו משַקף בהכרח בעלוּת זו.
הגם שעניינו של פסק-הדין בסוגיה שונה (שאלת זכאותו של המוסד לביטוח לאומי לשיבוב כלפי חברת הביטוח במקרה של תאונת דרכים הנחשבת לתאונת עבודה כאשר הרכב שבּו נהג העובד במהלך התאונה הינו בבעלות החברה המעבידה), אנו סבורים, כי יש בו כדי להוות תימוכין נוספים לפרשנות האחרת שצוינה לעיל.
 
להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.