לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההוראות המקצועיות

רשויות המס נוהגות להוציא הוראות מקצועיות שמטרתן להבהיר כיצד יש לפרש, ליישם ולבצע את הוראות דיני המס ואת ההלכות אשר נפסקו על-ידי בתי-המשפט.
הוראות אלו מפורסמות באתר האינרטרנט של רשות המסים והן מואגדות במסגרת קובץ הפרשנות לפקודת מס-הכנסה (החבק) ובקובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (חבק מס שבח) – לפי העניין. בנוסף, מתפרסמים חוזרים מקצועיים על-ידי הנהלת אגף המכס ומס ערך מוסף (תאמ"ו).
להוראות המקצועיות של רשויות המס אין תוקף משפטי מחייֵב. בהתאם, הן אינן מחייבות את הנישום ואין בהן כדי לכבוֹל את ידיו של בית-המשפט מלהביע פרשנות שונה של החוק.

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי מקרקעין:

● הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ה"ב 1/2024 מיום 2.1.2024

● עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, ה"ב 1/2022 מיום 16.1.2022

● תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/21 בנושא: שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת, תוספת מס' 1 לה"ב 1/21 מיום 28.11.2021

● תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/20 בנושא: דחיית תקופות ומועדים – נגיף הקורונה החדש, תוספת מס' 1 לה"ב 2/20 מיום 18.1.2021

● עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, ה"ב 1/2021 מיום 17.1.2021

● שינוי ייעוד בקרקע חקלאית החלטות 1470/1469– הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל, חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 מיום 1.12.2020

● שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה, חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019 מיום 8.5.2019

● תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין, ה"ב 2/2018 מיום 25.6.2018

● טיוטת חוזר מקצועי בנושא סיווג הכנסות מהשכרת דירות מגורים, טיוטת חוזר מיום 8.2.2018

● תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מספר 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים, תוספת מס' 2 לה"ב 5/2013 מיום 19.1.2017

● תיקון מס' 85 והוראת שעה, ה"ב 2/2016 מיום 1.6.2016

● תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מספר 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים, תוספת מס' 1 לה"ב 5/2013 מיום 26.10.2015

● ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, ה"ב 2/2015 מיום 15.7.2016

● תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין – סעיף 15 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש, ה"ב 2/2014 מיום 6.8.2014

● הרפורמה במיסוי דירות מגורים, ה"ב 5/2013 מיום 16.12.2013

● תיקוני חקיקה במסמ"ק – החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, ה"ב 4/2013 מיום 13.10.2013

● מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה, ה"ב 3/2013 מיום 5.6.2013

● מיסוי קבוצת רכישה, ה"ב 2/2013 מיום 21.4.2013

● הפעלת חוק העבירות המינהליות, ה"ב 6/2012 מיום 30.4.2012

● חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א–2011, ה"ב 6/2011 מיום 14.11.2011, תוספת לה"ב 6/2011 מיום 28.2.2012, תוספת מס' 2 לה"ב 6/2011

● חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר, חוזר מ"ה 5/2011 מיום 8.5.2011

● היקף תחולת חזקת התא המשפחתי, ה"ב 5/2011 מיום 12.4.2011

● הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה, ה"ב 4/2011 מיום 15.2.2011; תוספת לחוזר מיום 19.11.2019

● חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין, ה"ב 7/2010 מיום 21.12.2010

● פירוק שרשרת איגודים שבבעלותם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין – הוספת תקנה 27 א' לתקנות מס רכישה, ה"ב 6/2010 מיום 2.11.2010

● דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין, ה"ב 5/2010 מיום 11.8.2010

● סעיף 71(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין  – העברת חובות החברה אגב פירוק האיגוד, ה"ב 4/2010 מיום 28.6.2010

● הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין וערובות במתן טופס 50, ה"ב 2/2010 מיום 31.1.2010

● פרק חמישי 5:  פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, ה"ב 10/2009 מיום 23.11.2009

● אי תחולת הוראות סעיף 49ו כאשר דירת המגורים הנמכרת התקבלה במתנה ונותן המתנה ניצל בשלה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1, ה"ב 9/2009 מיום 16.7.2009

● "דמי מפתח" – התרתם בניכוי בחישוב השבח, ה"ב 8/2009 מיום 17.6.2009

● הקצאת מניות באיגוד מקרקעין, ה"ב 9/2008 מיום 18.11.2008

● ביטול עסקה – הודעה חד-צדדית, ה"ב 8/2008 מיום 27.8.2008

● סעיף 39א – תנאים בהם הלוואה לא תחשב כהלוואה "מקרוב", ה"ב 7/2008 מיום 4.5.2008

● מסירת מידע – מיסוי מקרקעין, ה"ב 7/2007 מיום 22.4.2007

● חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים, ה"ב 5/2007 מיום 27.2.2007

● תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוֹק מע"מ, חוזר מע"מ 1/07 מיום 28.5.2007

● תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראה כללית, ה"ב 6/2006 מיום 17.7.2006

● פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" שנתקבלה בירושה, ה"ב 12/2004 מיום 15.8.2004

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה, ה"ב 9/2004 מיום 30.5.2004, תוספת מס' 1 לה"ב 9/2004 מיום 17.7.2005, תוספת מס' 2 לה"ב 9/2004 מיום 24.6.2012

●,ייחוס ניכויים במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין, ה"ב 8/2004 מיום 6.6.2004

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – איגודי מקרקעין, ה"ב 9/2003 מיום 6.7.2003

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – חילוף זכויות במקרקעין, ה"ב 5/2003 מיום 30.3.2003, תוספת לה"ב 5/2003 מיום 30.5.2004, תוספת מס' 2 לה"ב 5/2003 מיום 4.2.2008

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים, ה"ב 12/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – פינוי ובינוי (הוראת שעה), ה"ב 11/2002 מיום 31.12.2002, תוספת מס' 1 לה"ב 11/2002 מיום 30.6.2010, תוספת מס' 2 לה"ב 11/2002 מיום 12.2.2012, תוספת מס' 3 לה"ב 11/2002 מיום 12.5.2013

● הרפורמה במיסוי מקרקעין – אופציות במקרקעין (הוראת שעה), ה"ב 10/2002 מיום 31.12.2002, תוספת מס' 1 לה"ב 10/2002 מיום 4.2.2008

● הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) – הוראה כללית, ה"ב 9/2002 מיום 31.12.2002

● רכישת דירת מגורים המוצגת כרכישת קרקע והזמנת שירותי בניה בנפרד, ה"ב 7/2001 מיום 15.11.2001

● פטורים ממס מְכירה, ה"ב 9/2000 מיום 30.7.2000