לוגו אלכס שפירא ושות׳

11.4.11: רשות המיסים פרסמה הבהרה נוספת לגבי תשלום מקדמה בהתאם לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

בהמשך למבזק ששלחנו מוקדם יותר בעניין שלוש הסקירות שפורסמו על-ידי רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, בעניין תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, נבקש לעדכנכם, כי רו"ח שרצקי פרסם הבהרה נוספת, לפיה לא תחול חובת תשלום מקדמה (על-ידי הרוכש) במקרים הבאים (במקרים אלה לא יינתן אישור מס שבח לטאבו לרוכש):
  • מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש בגינה פטוֹר לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (כולל סעיף 49ז והוראת שעה); 
  • העברות ללא תמורה (סעיפים 60, 61(א), 62, 63, 67, 68, 69 ו-71 לחוק); 
  • מכירות שאינן בכסף בלבד (עסקות קומבינציה, פטוֹר לפי סעיפים 64, 65, 66 ו-70 לחוק);
  • פעולות באגוד מקרקעין, לרבות הקצאות.
עוד צוין בהבהרה הנוספת, כי במקרים המפורטים להלן תוקטן המקדמה באופן אוטומטי על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין, כך שהרוכש לא יהיה חייב בתשלומה, אך הרוכש יקבל אישור מס שבח לטאבו: 
  • מכירה על-ידי קבלן שקיבל אישור מפקיד השומה לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין;
  • מכירה על-ידי המדינה (מינהל מקרקעי ישראל);
  • מכירות שחלות עליהן הוראות סעיף 72 לחוק.