לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים

הבוקר פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאת אופציות לעובדים. להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 9345/11 
לפי החלטה זו, מכירת אופציות שהוקצו לעובדים במסלול רווח הון באמצעות נאמן כאמור בסעיף 102 לפקודה (כנוסחו לאחַר תיקון 132) בתמורה לתשלום מזומן ששולם על-ידי צד שלישי שרכש את כל מניות החברה המַקצה תיחשב ל"מכירה שלא מרצון" ולא תשלול את הטבות המס לעובדים בגין אופציות אלו. זאת, בכפוף למספר תנאים המנויים בהחלטה.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 8324/11
בגדרהּ של החלטה זו, ניתן סעד זמני, לפיו התמורה ששילם רוכש עבור כלל הזכויות בחברה ישראלית, לרבות אופציות שהוקצו לעובדים במסלול רווח הון באמצעות נאמן כאמור בסעיף 102 לפקודה (כנוסחו לאחַר תיקון 132), תועבר ללא ניכוי מס במקור מהרוכש לנאמן ותיוותר ברשותו עד לקביעת החלטת מיסוי סופית לעניין מיסוי העובדים. בהחלטה נקבעו הוראות נוספות.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 2902/11
עניינה של החלטה זו באופציות שהוקצו באמצעות נאמן, לפי סעיף 102 "הישן", לעובדים בחברה ישראלית ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב. האופציות הומרו למניות בשנת-המס 2001, ואילו החברה נרשמה למסחר בבורסה בשנת-המס 2002.
העובדים בחרו ליישם את תקנה 6(ב) לתקנות 102 "הישנות",* ולקַבּע את חבות המס בעת רישום החברה למסחר ולדחות את תשלום המס למועד מכירת המניות בפועל.
* תקנה זו קבעה כדלהלן: "נרשמו המניות שהוקצו במסגרת הקצאה מזכה למסחר בבורסה, רשאי העובד לבקש מפקיד השומה בהודעה שתישלח בדואר רשום, תוך 30 ימים ממועד הרישום כאמור, כי יראו את מניותיו כנמכרות לפי מחירן הממוצע בבורסה בשלושת ימי המסחר הראשונים; ביקש העובד כאמור — לא יוכל לחזור בו מבקשתו; העובד יהיה רשאי לדחות את תשלום המס שהוא חייב בו עד המועד שבו רואים את המניות כנמכרות על פי סעיף 102(ג) לפקודה; המס האמור ישולם על ידי הנאמן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד רישומן של המניות למסחר בבורסה ועד מועד התשלום; העובד ימסור לנאמן העתק מהבקשה שהוגשה לפי סעיף זה במועד שבו שלח את ההודעה לפקיד השומה."
במסגרת הבקשה להחלטת מיסוי, התבקשה רשות המיסים לבטל את הקיבוע, וזאת לאור ירידת מחיר המניה בבורסה. הבקשה נדחתה.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.