לוגו אלכס שפירא ושות׳

14.3.11: שימוש בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה עשוי לשלול את הפטוֹר אחת ל-4 שנים

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בנושא השפעת השימוש בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה* על הזכאות לפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק (הפטוֹר אחת ל-4 שנים), נבקש להדגיש, כי על-פי נוסח הוראת-השעה,** מכירת דירה ביום 1.1.2013 ואילך לא תהיה זכאית לפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) אלא אם חָלפו 4 שנים מהמועד שבו נמכרה/ו דירה/ות בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן
** "לעניין סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף קטן (א), כמכירה בפטור ממס, והכל לגבי מוכר דירת מגורים מזכה לפי הוראות פרק חמישי1 של החוק האמור בתקופה הקובעת" (סעיף 6(ד) להוראת-השעה).

דוגמה
פלוני הינו הבעלים של 3 דירות מגורים. פלוני מעולם לא מָכר בעבר דירת מגורים בפטוֹר ממס שבח.
אם פלוני ימכור 2 דירות בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה ביום 1.4.2011 וביום 1.5.2011, הוא יוכל למכוֹר את הדירה השלישית בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) ובלבד שמכירה זו תבוצע לכל המאוחר ביום 31.12.2012 (ללא קשר למכירת 2 הדירות האחרות).
ואולם, אם פלוני לא ימכור את הדירה השלישית עד ליום 31.12.2012, הוא יוכל למוֹכרהּ בפטוֹר ממס שבח רק אם המכירה תבוצע ביום 1.5.2015 ואילך (4 שנים ממועד מכירת הדירה השנייה, קרי: 4 שנים מיום 1.5.2011).

בדומה, אם פלוני ימכור את 2 הדירות בפטוֹר לפי הוראת-השעה ביום 31.12.2012, הוא יוכל למכוֹר את הדירה השלישית בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) ובלבד שמכירה זו תבוצע לכל המאוחר ביום 31.12.2012.
ברם, אם פלוני לא ימכור את הדירה השלישית עד ליום 31.12.2012, הוא יוכל למוֹכרהּ בפטוֹר ממס שבח רק אם המכירה תבוצע ביום 31.12.2016 ואילך (4 שנים מיום 31.12.2012).

דוגמה שנייה
פלוני הינו הבעלים של 3 דירות מגורים. ביום 1.1.2009 מָכר פלוני דירה אחרת בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק.
פלוני זכאי למכוֹר 2 דירות נוספות בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה, ובלבד שמכירות אלו תבוצענה לכל המאוחר ביום 31.12.2012.
לשם הדוגמה, נניח שפלוני אכן מוכר את שתי הדירות הנוספות ביום 1.4.2011.
פלוני לא יוכל למכוֹר את הדירה הרביעית בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לפני שתחלופנה 4 שנים מיום 1.1.2009 (דהיינו, לא לפני 1.1.2013).
ברם, גם ביום 1.1.2013 פלוני לא יהיה זכאי לפטוֹר לפי סעיף 49ב(1), שכן במקרה זה תובאנה בחשבון גם המכירות בפטוֹר לפי הוראת-השעה, ובכל מקרה יהיה עליו לחכות 4 שנים מיום 1.4.2011, דהיינו ליום 1.4.2015.

דוגמה שלישית
פלוני הינו הבעלים של 3 דירות מגורים. ביום 1.1.2008 מָכר פלוני דירה נוספת בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק.
פלוני זכאי למכוֹר 2 דירות נוספות בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה, ובלבד שמכירות אלו תבוצענה עד 31.12.2012.
לשם הדוגמה, נניח שפלוני אכן מוכר את שתי הדירות הנוספות ביום 1.4.2011 וביום 1.2.2012.
פלוני יוכל למכוֹר את הדירה הרביעית בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) ביום 1.1.2012 ואילך (קרי: עם חלוף 4 שנים מיום 1.1.2008 וללא קשר למועד מכירת 2 הדירות לפי הוראת-השעה).
ואולם, אם פלוני לא ימכור את הדירה הרביעית עד ליום 31.12.2012, הוא יוכל למוֹכרהּ בפטוֹר ממס שבח רק אם המכירה תבוצע ביום 1.2.2016 (4 שנים מיום 1.2.2012).