לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.1.11: פורסמה הצעת החוק שמטרתו הגדלת ההיצע של דירות מגורים: שינויים במס שבח ובמס רכישה

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הצעת החוק").

הצעת החוק כוללת שלוש הוראות עיקריות:

האחת - רכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה בתקופה 31.12.2012-16.1.2011 תחויב במס רכישה גבוה יותר, כדלהלן: על חלק השוֹוי שעד מליון ש"ח* - 5%; על חלק השוֹוי העולה על מליון ש"ח* ועד 3 מליון ש"ח* - 6%; ועל חלק השוֹוי העולה על 3 מליון ש"ח* - 7%.
* הסכומים האמורים יתואמו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (בעניין זה נפלה טעות סופר בהצעת-החוק).

השנייה - הוראת-שעה, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 10 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי).
זאת, בכפוף לתנאים והסייגים הקבועים בהוראת-השעה ובכללם התנאי הדורש, כי לא יאוחר מתום 30 חודשים מיום המכירה תסתיים בנייתם על הקרקע של 80% לפחות מהדירות המיועדות לשַמש למגורים או של 10 דירות כאמור, לפי הגבוה.

השלישית - הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה.
לפי מסלול זה, שהינו בנוסף לשורת הפטוֹרים הקיימים כיום בחוק, ניתן יהיה למכוֹר עד 2 דירות מגורים מזכות בתקופה 31.12.2012-1.1.2011 בפטוֹר ממס שבח. זאת, ללא קשר למכירות שבוצעו לפני 1.1.2011, ומבלי שהמכירות הנוספות (לפי המסלול החדש) תגרענה מזכותו של המוֹכר למכוֹר דירה שלישית בפטוֹר ממס באופן מיידי.
מִטבע הדברים, הפטוֹר החדש כפוף למספר סייגים ותנאים, ובכלל זאת ששווי הדירה הנמכרת בפטוֹר כאמור אינו עולה על 3 מליון ש"ח (חריגה מסכום התקרה הנ"ל תחויב במס באופן יחסי).

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.