לוגו אלכס שפירא ושות׳

3.11.10: פורסם נוסח מתוקן של החוזר המקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים

במבזק מיום 25.5.2010 התייחסנו לפרסומן ברשומות של תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התש"ע-2010 ("התיקון"), בגדרוֹ נוספה תקנה חדשה,* המאפשרת, בתנאים מסוימים, לבצע העברה של מקרקעין במסגרת שרשרת פירוקים, מלאה או חלקית, ללא חבות במס רכישה זולת החבות בגין ההעברה במסגרת הפירוק הראשון.**
* תקנה 27א לתקנות מיסוי מקרעקין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974.
** להורדת התיקון,
לחצו כאן.

במבזק מיום 19.9.2010 דיווחנו אודות פרסומו של חוזר מקצועי בנושא התיקון ("החוזר המקורי").

הבוקר, רשות המיסים פרסמה את החוזר האמור בשנית ("החוזר המעודכן").
החוזר המתוקן כולל מספר שינויים (מֵקֵלים) בהשוואה לחוזר המקורי ובכלל זאת לגבי פירוט התנאים החָלים, לשיטת רשות המיסים, לביצוע ההעברה ללא חבות במס רכישה (זולת החבות בגין ההעברה במסגרת הפירוק הראשון).

ואלה הם התנאים המעודכנים: (1) כל פירוק בשרשרת פטוּר ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (תנאי זה היה קבוע גם בחוזר המקורי); (2) בשל הפירוק הראשון שולם מס הרכישה במלואו על-פי דין (בחוזר המקורי נדרש, כי בשל הפירוק הראשון שולם מס הרכישה במלואו); (3) לא חָלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד למכירה בגינהּ מתבקש הפטוֹר (בחוזר המקורי נדרש, כי לא חָלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד למכירה בגינהּ מתבקש הפטוֹר לפי סעיף 71 לחוק).

עוד יצוין, כי על-פי החוזר המקורי, כי שרשרת הפירוקים תהא פטורה ממס רכישה (זולת ההעברה הראשונה) בתנאי שזו נעשתה והסתיימה תוך פרק זמן של 6 חודשים. לעומת זאת, בחוזר המעודכן מצוין, כי שרשרת הפירוקים כאמור תהיה פטורה ממס רכישה בתנאי שלא חָלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד להעברה אגב הפירוק בגינהּ מתבקש הפטוֹר.

להורדת החוזר המקורי, לחצו כאן.

להורדת החוזר המעודכן, לחצו כאן.