לוגו אלכס שפירא ושות׳

נדחו העתירות לבג"ץ בדבר הכפלת תקרת ההכנסה לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות

במבזק מיום 23.7.2009 התייחסנו לפרסומו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010 ("חוק ההתייעלות").*
* להורדת החוק,
לחצו כאן.

כפי שציינו שם, חוק ההתייעלות קָבע שורה ארוכה של תיקונים ובכללם הכפלה של התקרה החודשית לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות מהכנסה של עד פי חמישה מ"הסכום הבסיסי" להכנסה של פי עשרה מ"הסכום הבסיסי" כאמור, וזאת לתקופה שמיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010.*
* ראה סעיפים 142(א) ו-143(א) לחוק ההתייעלות.

בעקבות התיקון, הוגשו לבג"ץ שלוש עתירות התוקפות את חוקיותו, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהתיקון לא הביא עִמו שינוי בגמלאות המשולמות לזכאי הביטוח הלאומי ואף לא שינה את תקרת ההכנסה הקיימת לצורך חישוב הגמלאות המשולמות לזכאים כנגד הפסדי-שכר (גמלאות מחליפות-שכר).

למרבה הצער (אך שלא למרבה ההפתעה), בית-המשפט העליון דחה את העתירות.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.

יצוין, כי אחת מטענות העותרים הייתה שחישוב הכנסתם של עובדים עצמאים נעשה על-בסיס שנתי ולא חודשי, וכנגזר מכך קיים חשש שהעלאת תקרת ההכנסה על-פי חוק ההתייעלות תחול בפועל לא רק על הכנסה שהופקה החֵל ביום 1.8.09 ואילך (שהוא מועד תחילת החוק האמור), אלא גם על הכנסה שהופקה קודם לכן (בין יום 1.1.2009 ועד ליום 31.7.2009), ובכך ייושם התיקון, באופן מעשי, בצורה רטרואקטיבית.
בהתייחסו לכך, ציין בית-המשפט העליון, כי המדינה הִבהירה בהקשר זה, כי אין חולק שהגדלת התקרה על-פי התיקון מתייחסת רק להכנסות שהופקו החֵל ביום 1.8.09, ולא קודם לכן, וכי על המוסד לביטוח לאומי להפעיל שיטת גבייה אשר תיישם כראוי את הוראות החוק, בין היתר, מבחינת תחולתו בזמן.

למעשה, בעיה דומה התעוררה בעבר, על רקע חקיקתו של חוק תכנית החירום הכלכלית משנת 2002, אשר במסגרתה בוטלה כליל, בגֶדר הוראת-שעה, תקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח למשך פרק זמן של שנה. סוגיה זו נידונה על-ידי בית-הדין הארצי לעבודה בעניין פרימס והנכם מופנים בעניין זה למאמרה של חברתי, רו"ח אורנה צח (גלרט).*
* להורדת המאמר, לחצו כאן.

עוד יצוין, כי נכון להיום, קיים ספק רב האם ביום 1.1.2011 תקרת ההכנסה אכן תחזור לרמתה המקורית (קרי: חמש פעמים "הסכום הבסיסי").

בנסיבות אלו, אנו שבים וממליצים למי שטרם נערך לשינויים בהיקף החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות, לעשות זאת בהקדם, תוך קבלת ייעוץ מתאים.