לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין חדש: הכנסות שמקורן בחברת LLC והמיוחסות לבעל המניות אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי

פורסם פסק-הדין של בית-הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב-יפו בעניין אבשלום הורן.

באותו מקרה, היה התובע הבעלים של חברת DANYON LLC ("ה-LLC"), חברה רשומה במדינת Delware שבארה"ב, אשר הפיקה מחוץ לישראל הכנסה (שאינה רווח הון) בשנות-המס 2003 ו-2004. 
בין התובע (החבר היחיד ב-LLC) לבין פקיד-שומה גוש דן נחתם הסכם שומה. לפי הסכם השומה, ה-LLC הפיקה בשנות-המס 2003 ו-2004 הכנסות החייבות במס בישראל מכוח הוראות סעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה, בהיותן הכנסות של "חברת משלח יד זרה". הכנסות אלו יוחסו לתובע לעניין החיוב במס הכנסה וקביעת שיעור המס, וזאת תוך מתן זיכוי מהמס בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 5/2004 (עניינו של חוזר זה ב"זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב-L.L.C").*

* להורדת החוזר, לחצו כאן.

השאלה המשפטית שעמדה לדיון, היא האם התובע חייב בדמי ביטוח לאומי בשל הכנסותיה של ה-LLC לשנות-המס 2003 ו-2004, שיוחסו לו, כאמור, לעניין החיוב במס הכנסה וקביעת שיעור המס.

בית-הדין האיזורי לעבודה קיבל את טענותיו של התובע -- שיוצג על-ידי עו"ד (רו"ח) אחו פרנק ועו"ד ליאת אייזנברג ממשרדו -- וקבע, כי ההכנסות שיוחסו לתובע אכן אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי.
זאת, בין היתר, בהתבססו על פסיקה קודמת של בית-הדין הארצי לעבודה, לפיה הכנסה מחברת בית והכנסה מחברת משפחתית שטרם חולקו כדיבידנד - אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי, למרות שהן מיוחסות לצורכי מס הכנסה לבעלי מניותיהן.
*
* ראו דב"ע מט/0-98 המוסד לביטוח לאומי – וייס, וכן ע"ע 1117/01 יוסף - המועד לביטוח לאומי.

נבקש להזכירכם, כי במבזק מיום 9.1.2008 התייחסנו בהרחבה לפרסומו של תיקון 103 לחוק ביטוח לאומי,* שקבע מספר שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי (וכנגזר מכך, גם בכללי החבות בדמי ביטוח בריאות).
* חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 103), התשס"ח-2008 ("תיקון 103").
בגדרוֹ של תיקון 103 נקבע, בין היתר, כי הכנסה שהפיקה חברת צינור (דהיינו, חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה) בשנת-המס תיראה כאילו חולקה בסוף אותה שנת-מס שנה לבעלי המניות בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה.
עוד נקבע, כי הכנסה הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב לפקודת מס הכנסה (הכנסה מדיבידנד), שאינה הכנסה של חברת צינור שנחשבת כאילו חולקה בסוף אותה שנת-מס שנה לבעלי המניות בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה, כאמור לעיל, תהיה פטורה מדמי ביטוח לאומי.

לדעתנו, אף כי פסק-הדין בעניין הורן התייחס לדין שקָדם לתיקון 103, הוא בעל חשיבות רבה לשורה רבה של מקרים גם לאחר התיקון האמור.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.