לוגו אלכס שפירא ושות׳

הורדת שיעור מס החברות ל-25% מרחיבה את אפשרויות קיזוז הפסדים בידי חברות

כידוע, החֵל מיום 1.1.2010 שיעור המס המוטל על חברות (מס חברות) הינו 25%.
כתוצאה מהורדת שיעור המס כאמור, חברות שנוצר להן בשנת-המס 2010 הפסד הון ממכירת ניירות-ערך זכאיות לקזזו לא רק כנגד רווח הון ממכירת נכסים אחרים (לרבות מקרקעין) וכנגד ריבית/דמי ניכיון שמקורם בניירות-הערך נשוא ההפסד, אלא גם כנגד ריבית/דמי ניכיון שמקורם בניירות-ערך אחרים.

אפשרות קיזוז זו לא הייתה רלבנטית עד לשנת-המס 2010, שכּן הקיזוז האמור מותנה בכך ששיעור המס המוטל על הריבית/דמי ניכיון שמקורם בניירות-הערך האחרים אינו עולה על 25%.