לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 175 לפקודה - פטור ממס על מלגות לסטודנטים וחוקרים

מבוא
פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010 ("התיקון").

בגדרו של התיקון נקבע, כי מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, וכי מלגה שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני תהיה פטורה ממס הכנסה עד לסכום התקרה (90,000 ש"ח).
הוראת פטוֹר זו נקבעה במסגרת סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

בנוסף, נקבע, כי מלגה כאמור לא תחויב במס שכר.

זאת, כמוסבר להלן.

הפטוֹר ממס הכנסה לסטודנט
על-פי התיקון, מלגה שניתנת לסטודנט* בתקופת לימודיו** במוסד להשכלה גבוהה*** תהיה פטורה ממס.
* סטודנט מוגדר כמי שלומד במוסד להשכלה גבוהה (ראו להלן) בתחומי הלימודים המתקיימים בו.
** תקופת הלימודים היא זו שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימודים האמור, בכפוף למגבלות דלקמן: (1) לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני - תקופה של 4 שנות-מס מהיום שהֵחל את לימודיו לתואר האמור; (2) לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי - תקופה של 8 שנות-מס מהיום שהֵחל את לימודיו לתואר האמור.
*** מוסד להשכלה גבוהה כולל לעניין זה את כל אלה: (1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

מלגה לעניין זה כוללת מענק, פרס או פטוֹר מתשלום שניתן לסטודנט, במישרין או בעקיפין, באופן חד-פעמי או עתי, בתקופת לימודיו,* למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה** מצד הסטודנט והם ניתנו בתקופת הלימודים.
* כאמור, תקופת הלימודים היא זו שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימודים האמור, בכפוף למגבלות דלקמן: (1) לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני - תקופה של 4 שנות-מס מהיום שהֵחל את לימודיו לתואר האמור; (2) לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי - תקופה של 8 שנות-מס מהיום שהֵחל את לימודיו לתואר האמור.

** "תמורה" - כל התחייבות של הסטודנט למתן שירות כלשהו למוסד להשכלה גבוהה או למילוי תפקיד בו.
לעניין זה נקבע, כי כל אלה לא ייחשבו לתמורה: (1) התחייבות של הסטודנט להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים; (2) שימוש במחקר (כהגדרתו להלן); (3) פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט מטעם המוסד להשכלה גבוהה או בזיקה אליו.

עוד נקבע, כי תמלוגים בשל שימוש במחקר* לא ייחשבו למענק, פרס או פטוֹר מתשלום כאמור.

"שימוש במחקר"שימוש של המוסד להשכלה גבוהה במחקרו או בממצאיו של הסטודנט, לרבות בדרך של פרסום ספק או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר.

הפטוֹר ממס הכנסה לחוקר
בניגוד לפטוֹר ממס לסטודנט, שאינו מוגבל בתקרה, הפטוֹר ממס הכנסה הניתן לחוקר* בגין מלגה שקיבל בתקופת לימודיו כפוף לתקרה (90,000 ש"ח**).

* "חוקר" - כל אחד מאלה: (1) מי שמָלאו לו 18 שנים והוא משַמש 5 שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני (מוסד ציבורי (כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה) שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב) ולומד במכון בתחומי פעילותו; (2) מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל (כהגדרתו לעיל), או ממוסד אקדמי בחוץ-לארץ המוכּר על-ידי משרד החינוך, המשַמש חוקר במוסד מחקרי (מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע או בשיתוף או מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה) ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו.
** הסכום האמור יתואם למדד כל שנת-מס.

כאמור, מלגה מוגדרת כמענק, פרס או פטוֹר מתשלום שניתן לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד-פעמי או עתי, בתקופת לימודיו,* למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה** מצד החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים. תמלוגים בשל שימוש במחקר (כמשמעותו לעיל) לא ייחשבו למענק, פרס או פטוֹר מתשלום כאמור.
* תקופת הלימודים - תקופת המחקר כפי שהוגדרה על-ידי המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא תעלה על 12 שנים.

** כאמור, המונח "תמורה" כולל כל התחייבות של החוקר למתן שירות כלשהו למוסד המחקרי או למכון למחקר תורני או למילוי תפקיד בו. לעניין זה נקבע, כי כל אלה לא ייחשבו לתמורה: (1) התחייבות של ההחוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים; (2) שימוש במחקר; (3) פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט מטעם המוסד להשכלה גבוהה או בזיקה אליו.

החרגת מלגה מגֶדר השכר החייב במס שכר
התיקון מוסיף וקובע, כי מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה לא תיחשב לחלק מהשכר החייב במס שכר על-פי חוק מע"מ.

בעניין זה יצוין, כי ניתן לפרש את נוסח התיקון באופן כזה, שמלגה לחוקר בסכום העולה על התקרה (90,000 ש"ח) לא תחויב במס שכר כלל, וזאת למרות שחלק מהמלגה העולה על התקרה כאמור חייב במס הכנסה.

להורדת התיקון, לחצו כאן.