לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזרה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2010 ("התיקון").*
* להורדת התיקון  
לחצו כאן.

בגדרו של התיקון,* הוארך תוקפן של התקנות הקובעות הטבות מס למשקיעים ביחידות השתתפות נסחרות של שותפויות לחיפוש נפט,** עד ליום 31.12.2010.
* יושם אל לב, כי התיקון נחתם על-ידי שר האוצר ביום 29.12.2009, אך פרסומו ברשומות נעשה ביום 14.1.2010.
** תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל בחזרה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.

ככלל, יחידות אלו נסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב כמו ניירות-ערך אחרים. עם זאת, ייחודן בהטבות המס המוקנות למשקיע בהן מכוח תקנות המס הרלבנטיות (תקנות מקבילות קיימות לגבי השקעה בשותפויות להפקת סרטים).

לפי תקנות אלו, מי שמחזיק את יחידות ההשתתפות בתום יום ה-31.12 של שנת-המס ("מחזיק זכאי") זכאי לנכות כהוצאה שוטפת כנגד הכנסותיו האחרות החייבות במס הכנסה בשיעור רגיל חלק מהסכום ששילם עבור היחידות במועד רכישתן. אותו חלק שמותר כהוצאה שוטפת מהווה את חלקו היחסי של המחזיק הזכאי בהפסד של השותפות בשנת-המס (זאת, בהתאם למצוין באישור השנתי שמנפיקה השותפות).
מהו הדין בעת מכירת יחידות ההשתתפות? בניגוד לניירות-ערך נסחרים אחרים שרווח ההון במכירתם חייב, על-פי רוב ובכפוף לסייגים שונים, במס בשיעור 15%/20%, לפי העניין, רווח ההון במכירת היחידות חייב במס בשיעורים הבאים: חלק מרווח ההון בגובה הסכום שהותר כהוצאה שוטפת חייב במס בשעור רגיל (עד 45%, נכון לשנת-המס 2010); ואילו יתרת רווח ההון חייבת במס בשיעור 20%.
לדוגמה: ביום 30.12.2009 השקיע יונתן 100,000 ש"ח ברכישת יחידות השתתפות נסחרות בשותפות לחיפושי נפט. מתוך ההשקעה האמורה, ניתן לו ניכוי שוטף בסך  50,000 ש"ח. ביום 5.1.2010 מכר יונתן את ההשקעה תמורת 180,000 ש"ח. שיעורי המס שיחולו על יונתן הם כדלקמן: חלק מרווח ההון בגובה 50,000 ש"ח (הסכום שהותר בניכוי) יחויב במס בשיעור רגיל; ואילו יתרת רווח ההון הריאלי בגובה 80,000 ש"ח תחויב במס בשיעור 20%.

ניתן אפוא לראות, כי היתרון הגלום בהשקעה ביחידות ההשתתפות הוא בכך שניתן להפוך חלק מההשקעה להוצאה שוטפת המותרת בניכוי כנגד הכנסה החייבת במס בשיעור רגיל, וזאת בניגוד לניירות-ערך "רגילים" שלא ניתן לנכות את עלות רכישתם כהוצאה שוטפת. עם זאת, בעת מכירת היחידות, חייב אותו חלק מרווח ההון בגובה הסכום שהותר בניכוי – במס בשיעור רגיל.
אין זאת אלא, כי בהנחה שהמשקיע ימכור את היחידות בסכום שאינו נמוך מעלותן -- הנחה בעייתית כשלעצמה, שהרי מדובר בהשקעה ספוקלטיבית -- יהיה כדאי להשקיע ביחידות אם למשקיע יש הפסד הון אחר ובמקביל יש לו הכנסה "רגילה" החייבת במס בשיעור רגיל (הפסד הון אינו מותר בניכוי כנגד הכנסה "רגילה"). שאז, רכישת היחידות תיצור (בכפוף לתוצאות השותפות) ניכוי (הוצאה שוטפת) ובעת המכירה ייווצר רווח הון; הניכוי (ההוצאה השוטפת) יקטין את הכנסתו "הרגילה" של המשקיע; ואילו רווח ההון לא יחויב במס, שכן המשקיע יקזז כנגדו את הפסד ההון.

דוגמה
יונתן קנה ביום 31.12.2009 יחידות במחיר 100,000 ש"ח והוא עתיד למכור אותן ביום 31.1.2010. ליונתן הפסד הון בגובה 500,000 ש"ח ממכירת קרקע והכנסה שוטפת מעסק שבגינהּ הוא משלם מס הכנסה בשיעור מירבי (45%, נכון לשנת-המס 2010) (למעשה, קיימת גם חבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות, אך נתעלם מחבות זו).
לשם הדוגמה נניח, כי 70% מעלות רכישת היחידות (70,000 ש"ח) מותרים ליונתן כהוצאה שוטפת (כלומר, חיסכון המס, לא כולל החיסכון בדמי ביטוח לאומי/בריאות, הוא בגובה 31,500 ש"ח = 45% × 70,000 ש"ח).
עוד נניח, כי מחיר היחידות ביום 31.1.2010 יהיה 150,000 ש"ח, 100,000 ש"ח,  90,000 ש"ח או 30,000 ש"ח. כלומר, נבחין בין מצב שבו יונתן ימכור את היחידות ברווח לבין מצב שבו היחידות תימכרנה בהפסד או באותו מחיר בו הן נרכשו.
בכל מקרה, יונתן לא ישלם מס על הרווח במכירה, שכן הוא יקזז כנגדו את הפסד ההון ממכירת הקרקע.

להלן חישוב הרווח/הפסד הכלכלי בארבע האפשרויות:

 

אפשרות א'

אפשרות ב'

אפשרות ג'

אפשרות ד'

תמורה

150,000

100,000

90,000

30,000

עלות

100,000

100,000

100,000

100,000

רווח/הפסד מהמכירה

(תמורה פחות עלות)

50,000

0

(10,000)

(70,000)

חיסכון במס

31,500

31,500

31,500

31,500

רווח (הפסד) נטו

81,500

31,500

21,500

(38,500)